Affordable Access

Uns quants dubtes pendents sobre cançons tradicionals

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0170_107 Fulls de la ^ 1 iMustracions de Clara Bacquelaine Uns quants duhtes pendents sobre cancons tradicionals Josep Viader i Moliné E n el camp de la canfó tradicional catalana sovint hi trobetn coses hen intercssants que ens otnplen de dubtes i a voltes acabetn sense treure'n la soliició, Bé, és veritat que la transmissió oral de les melodies populars, que solament mes tíird passEiren EI ser transcrites i impreses, ha tet que no totes les versions que ens hiin ¡irrihat repRxlueixin exactament i fidelmcnt el fet musical i fins i tot el text aplicac. Malgrat aixo, en la majoria deis casos trobem unes característiques comunes que ens ajuden a classificar una can(;ó cotn a catalana estricta o de les contrades veínes que amb nosaltres teñen o han tingue alguna relació social i cultural. Revista de Girona / núm. L70 maiu - jimy 1995 107 13391 i'¡ 'ii/bs: t u . (V^.^^J^-^-^SÍ' Un deis comen^aments mes interessants melódicament és, sens dubte, el de «Muntanyes regalíides» en les seves bellíssimes sis primeres noces; do-mi-sot'SÍ-do4a-so[,.. No l'he vist reprcxluít a cap alera can^ó de les nostres contrades, i fins ben poques vegades en la música culta. Admiro el virtuosisme del cantor popular que afines degudament aquest arpegl can bell que ens enlaira vers els cims del Cantgó.., El regust d'arrels gregoríanes que respiren moltes de les melüdies tradicionals fa que hagi prosperar la seva versió escrita en el que ara en diem tonalitacs en mcxie menor. Aixo ens porta a un jüc ben variat de cipus d'escales en la grafía accual: naturals, melódiques i harmóniques. Si cantem alguna vegada l'escala de RE menor amb totes les notes naturals h¡ pcrcebrem, sens dubce, un regust d'antiguitat que ens deleix, Identicament succeeix si busquem la mateixa gamma usant el SI bemoU. Amb aquescs dos tipus hi trobarem la gran majoria de les nostres meltxlies. No passa així amb les que usen (harmóniques) el Si bemoH i el DO diesi. Aquest Do diesi (sensible), sobre

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F