Affordable Access

Arqueologia del conflicte. La Guerra de Successió a Catalunya

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Coberta 109.12_Coberta Tardor 04 Resum Una batalla, entesa com un enfron- tament bèl·lic important entre dos exèr cits enemics, és un fet extrema- dament complex. Suposa la concen tra- ció, en unes coordenades espacio-tem- porals molt reduïdes, d’un número de persones i elements tècnics molt ele- vat, tot interactuant en unes condi- cions d’extrema violència. Malgrat la importància i dificultat d’estudiar aquests esdeveniments del passat, els estudis realitzats a Catalunya en els quals s’han integrat investigacions ar- queològiques amb recerca a nivell de fonts textuals són certament escassos. En aquest sentit, es presenta una nova metodologia de recerca arqueo- lògica, feta servir durant l’anàlisi mul- tidisciplinar que el grup de recerca DIDPATRI ha dut a terme a Talaman - ca, a on es lluità un enfrontament bèl·lic de dimensions importants el 13 d’agost del 1714. Fou l’última gran batalla campal de la Guerra de Suc- cessió, en la qual l’exèrcit exterior ca- talà amb base a Cardona, i comandat pel marquès de Poal, va derrotar un important contingent borbònic esta- blert a la zona de Talamanca. L’estudi combina l’ús de fonts tex- tuals primàries amb l’excavació del camp de batalla, feta seguint una me- todologia particularment dissenyada per investigar aquesta tipologia de ja- ciments arqueològics. S’han registrat les troballes materials a través d’una aplicació SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), tot analitzant el terreny circumdant, amb la intenció d’enriquir i interpretar les fonts textuals. A més de mostrar el potencial de la mateixa metodologia, els resultats plantegen la hipòtesi que l’exèrcit exterior català fou una amenaça real pel setge de Barcelona, amb capacitat per a derro- tar les forces borbòniques desplegades en territori català. Introducció L’objectiu bàsic de l’arqueologia del conflicte, com el de l’arqueologia en general, és la detecció de patrons com prensibles de comportament hu - mà en entorns de violència organit- zada, sota la premissa que si aquests

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F