Affordable Access

Michel Biron: Thermosets and Composites: Technical Information for Plastics Users

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

57-61izlog knjiga.vp 60 Michel Biron Thermosets and Composites: Technical Information for Plastics Users Elsevier Advanced Technology, Oxford, 2004. 501 stranica, 187 tablica, 143 slike, 26 literaturnih izvora, format 16 cm · 24 cm, ISBN 1-85617-411-5, tvrdi uvez, cijena 150€. Sadr`aj: List of Tables and Figures; Disclaimer; Acronyms and Abbreviations; Outline of the Actual of Plastics Compared to Con- ventional Materials; The Plastics Industry: Economic Overview; Basic Criteria for the Selection of Thermosets; Detailed Accounts of Thermoset Resins for Moulding and Composite Matrices; Thermoset Processing; Composites; Future Prospects for Thermosets and Composites; Conclusion; Index. Posljednjih je godina sve u~estalija uporaba duromera i kompozita na podru~ju am- bala`e, te zrakoplovne i vojne industrije. No, sada se postavlja pitanje: koji duromer ili kompozitni materijal primijeniti u poje- dinom slu~aju i za{to. Svrha je ove knjige odgovoriti na ta i sli~na pitanja. Vrijednost knjige upravo se ogleda u pru`anju infor- macija ~itatelju vezanih uz tr`i{te, primjenu, sastav, svojstva, proizvodne postupke i trendove. Na osnovi se tih informacija potom mogu donijeti jednozna~ne odluke vezane uz navedene teme. Sjedinjavanjem svih va`nih tehni~kih informacija u jednu knjigu, ona postaje nezaobilazni izvor za mnoge ~itatelje, poput onih koji razvijaju polimerne izra|evine, prera|iva~e duromera i one koji proizvode kompozitne tvorevine. To se odnosi i na proizvo|a~e opreme za preradbu te istra`iva~e u mnogim granama industrije u kojima se ti proizvodi rabe. Mladen [ERCER 25(2004)1-2 polimeri I Z L O G K N J I G A J. Innes, A. Innes Plastic Flame Retardants: Technology and Current Developments Rapra Technology Ltd., Shrewsbury, 2003. 138 stranica, 4 tablice, 10 slika, 21 literaturni izvor, format 20,8 cm · 29,4 cm, ISBN 1-85957-435-1, meki uvez, cijena 136 €. Sadr`aj: Introduction, Key Perf

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments