Affordable Access

Evolució neògena de la zona de s'Albufera d'Alcudia (Mallorca, Illes Balears). I.

Authors
Publisher
Societat d'Història Natural de les Balears
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Natural History
  • Lagoons Spain Alcudia

Abstract

Evolució neogena de la zona de s' Albufera d' Alcúdia (Mallorca, IlIes Balears). l. Descripció de la serie estratigrilfica (sondatge 1) i facies sedimentaries Joan J. FORNÓS, Alfredo BARÓN Guillem X. PONS SHNB SOCIETAT D'HISTORIA NATURAL DE LES BALEARS Fornós, J.J., Barón, A. i Pons, G.X. 1996. Evolució neógena de la zona de s'Albulera d'Alcúdia (Mallorca, IIles Balears): 1. Descripció de la serie estratigrafica (sondatge 1) i lacies sedimentaries. Bo/l. Soco Hist. Nat. Balears, 39: 139-154. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. Mallorca és el resultat de I'evolució tectosedimentaria de I'area balear dins del complex marc estructural de la Mediterranla Occidental que es desenvolupa en el curs de I'orogenia alpina durant el Mioce inlerior-mitja. Aquesta evolució es concreta en I'establiment d'una serie d',l.rees aixecades (Serra de Tramuntana, Serres de Llevant) i d'altres subsidents (Conca d'Alcúdia, Conca de Palma). El rebliment d'aquestes arees subsidents s'micia durant el Mioce mitja-superior amb I'establiment d'una important sedimentació carbonatada de tipus litoral. Durant el Plioce la sedimentació continúa amb la deposició de facies litorals de badia, delta'iques i de platja que culminen amb el tancament de masses d'aigües salo- broses, gracies a la lormació i migració de barres litorals que se relacionen amb les variacions glacioeustatiques del Ouaternari. Parau/es c/au: Albufera, sedimentologia, ambient sedimentari, P/eistoce, Mioce superior, Plioce, A/cúdia, Mallorca. NEOGENE EVOLUTION OF THE S'ALBUFERA D'ALCÚDIA ZONE (N-MALLOR- CA, SALEARIC ISLANDS): 1. LOG DESCRIPTION AND SEDIMENTARY FACIES. Within the structural selling 01 the Western Mediterranean, "S'Albulera de Mallorca" is the result 01 the tectosedimentary evolution 01 the Balearic area throughout the Alpine orogeny during the Lower and Middle Miocene. This evolution continues with the establishment 01 a series 01 lilted (Serra de Tramuntana, Serres de Llevant) and subsidmg areas (Alcudia,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F