Affordable Access

La Bíblia en llengua vulgar en els països catalans després de l'autorització emesa per la Inquisició

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recista Calulcrncl de Teologia 4 (1979), pp. 167-212; 0 Facultat de Teologia de Barcelona (Secc. St. Pacia). LA BIBLIA EN LLENGUA VULGAR EN ELS PAISOS CATALANS DESPRES DE L'AUTORITZACI~ EMESA PER LA INQUISICI~ per Joan BONET I BALTA I. EL PERMIS INQUISITORIAL DE L'ANY 1790 DESPRES DE LA PROHIBI- CIO SECULAR DE LA BIBLIA EN LLENGUA VULGAR La lectura directa de la Sagrada Escriptura en llengües vulgars fou una pictica habitual en el poble cristia durant els temps de la lenta transformació del llatí en diversificats llenguatges populars. Primera- ment, el Concili de Tolosa (a. 1229), en la seva condemnació dels albigesos, i, després, el rei Jaume el Conqueridor, amb el ccsaludable consell^ del nostre episcopat reunit a Tarragona, publica una Consti- tució (7-11-1233) emesa per la seva cúria reial, amb la declaració decisiva que ningú no podia posseir llibres sagrats in romancio, i aquell qui, sia clergue o laic, en tingués algun exemplar, havia de remetre'], dins el termini de vuit dies, al bisbe del lloc per tal de fer- 10 cremar, i així s'alliberava de la sospita d'heretgia. L'aplicació d'aquestes disposicions equivalgué a la lenta desaparició de les biblies catalanes existents i, sobretot, posa grans dificultats per a la publicació de noves traduccions bíbliques en segles posteriors'. Si 1. Existeix una documentació tradicional bibliogrHfica sobre el procés historic seguit per la Biblia en -la nostra llengua vulgar i I'actual subsistencia de textos catalans antics. Heus ací una breu referencia: N. D'OLWER, La Biblia Catalana, a La Revista (Barcelona) de 16-XII-1919; J. GUDIOL I CUNILL, Una antiga traducció catalana dels quatre Evangelis, Introducció, Vic 1910; J. L. VILLANUEVA, D e la leccidn de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, cap. 1 , Valencia 1791; M. AGUIL6 FUS&, Catalogo de obras en lengua catalana, Madrid 1923; R. FOULCHE - DELBOSC, L a Bible en catalan. Comunicació al *Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana., pag. 338-340

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F