Affordable Access

Partizanska ljudska pesem, [Zbomik] XXIII. Festival Kurirček, uredil Jože Filo, Festival Kurirček, Maribor 1985, 158 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nar. umjet. 24, 1988, sIr. 207 - 275, PRIKAZI 251 Partizanska nan>dna poezija, (Izborclanaka, studija, eseja i interpretaeija), priredio Milivoj Rodie, Svjetlost, OUR Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1985,247 str. Knjiga ima uvodne napomene;dvadeset i pet izabranih tekstova 0 parlizanskoj narodnoj poeziji i izbor strucne Iiteralure, sa svrhom da pomogne nastavnicima u radu s ucenicima, da im priblize tokove klasne borbe i revoIucije kao i Ijepotu te poezije. U uvodnoj rijeci autor knjige govori 0 biljdenju, skupljanju pa i vrednovanju parti- zanske narodne poezije. Polemizira s nekim karakteristicnim smjerovima tumacenj a i prou- cavanja: 11tendencijamakoje isticu daje parti- zanska narodna poezija prvenstveno sredstvo agitacije i politike, 2/ razmatranjima koja su odvise utilitaristicki intonirana, 3/ navodima u dokumentamo-memoarskoj literaturi (narocito oko prikaza razmaha kultumoumjetnicke aktivnosti u NOR-u) i 4/ oko zakona po kojima se u ustanku i revoIuciji razvijala pjesnicka rijec. Zakljucak je da "pjesnicka rijec koja je nastala u nasoj revoluciji ima svoja posebna bitna estetska i umjetnicka obiljezja od kojih i polazi suvremena teorija i suvremena valori- zacija". U knjizi su objavIjeni tekstovi ovih au- tora: V. Vlahoviea, B. Copiea, N. Hercigonje, 1. Sekulie, P. S. Vlahoviea, P. S. Pesuta, N. Kili- barde, M. Laliea, T. Cubeliea, M. Boskovie- Stulli, M. Zlatanoviea, D. Nedeljkoviea, V. E. Guseva, M. Rodica, V. Dzakoviea, M. Jarca, K. PctluSliskog, M. Skrbica, J. Janjiea, F. Adcls- bergera,1. Mareka, Lj. Zajee i Z. Turja~ariin. Rodieev izbor od dvadeset i pet ~lanaka, studija i metodskih uputa 0 partizanskim pjes- mama ima za eilj ida se u cdgcjnc-cbrazovncm radu u skoli ucenicima pokazu umjctnickc vri- jednosti, specificnosti i razlicite moguenosti interpretacija partizanskih narodnih pjesama. U knjigu su, dakie, uvdteni znanstveni i strucni radovi dvadesel i cetvorice aulora, prctdno onih koji su se sire bavili istrazi- vanjem i proucavanjem narodne p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F