Affordable Access

Clavé, escenògraf finalment recuperat

Authors
Publisher
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ja se sap que en aquests últims anys hi ha hagut historiadors catalans, i algun d'italiá, que s'han especialitzat a valer demostrar que el teatre catalá comenta amb el Teatre Lliure, o amb José Sanchis Sinisterra o amb Sergi Belbel, aviat, ja comenÇará amb el próxim autor de talent que sorgeixi i tingui vint anys. Peró la história del teatre catalá aquí la tenim, vulguin oblidar-la o no, i és tasca del Museu i de l'activitat cultural que pugui generar al seu entorn recordar-la dia a dia i que hi puguin anar-la a trobar les noves generacions. Si no fem aixó, el nostre país continuará essent els Sísif de la Unió Europea. LlenÇant sem- pre la pedra cap a baix i permetent que només la puguin pujar aquells que tenen el poder-, aquells que tenen els tractors, les grues i els helicópters que els polítics posen a la seva dis- posició. 4. CLAVÉ, ESCENÓGRAF FINALMENT RECUPERAT AQUEST TREBALL VA SER ENCARREGAT PER LA PROFESSORA ANNA RIERA. HAVIA DE SERVIR DE PRÓLEG AL SEU LLIBRE ANTONI CLAVÉ 1 EL TEATRE. BARCELONA: EDICIONS POLÍGRAFA 1 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 2000. UN COP LLIURAT AQUEST PRÓLEG, L'EDITORIAL VA DIR A L'AUTOR QUE ANTONI CLAVÉ NO Hl ESTAVA D'ACORD I VA DECIDIR PRESCINDIR D'AQUEST PAPER. ASSA1G DE TEATRE CREU QUE POT APORTAR ALGUNS ELEMENTS D'INTERÉS HISTÓRIC I CRÍTIC, 1 PER AQUES- TES RAONS L'INCLOU EN AQUEST NÚMERO. BARCELONA, 19 DE GENER DE 2000 Pensem que és motiu de gran alegria que, finalment, es publiqui, grácies als grans esforÇos investigadors i de tot tipus de la doctora Anna Riera, un treball seu —fruit de Ilargs anys d'in- vestigacions i de reflexiona— sobre la totalitat de l'aportació escenográfica del nostre gran creador plástic Antoni Clavé. Anna Riera ha fet una análisi absolutament rigorosa sobre les diverses etapes de l'itinerari artístic de Clavé dintre del món del ballet, de l'ópera i del teatre, o sigui, de l'época en qué el nostre artista, tot utilitzant les coordenades espai-temps —la imbricació, intersecció o fusió de les quals constitueix alió qué

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F