Affordable Access

Психологічні аспекти організації діалогового навчання у педагогічному ВНЗ

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lb2300 Higher Education

Abstract

03dsmnpv.rtf С.М. Дмитрієва, Т.В. Марчук, Н.В. Довгалюк. Психологічні аспекти організації діалогового навчання у педагогічному ВНЗ УДК 15.07 С.М. Дмитрієва, кандидад психологічних наук, доцент; Т.В. Марчук, лаборант; Н.В. Довгалюк, лаборант (Житомирський педуніверситет) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ У статті аналізуються психологічні аспекти організації діалогового навчання у педагогічному ВНЗ. На сучасному етапі розбудови незалежної української держави особливо актуальним стає завдання вдоско- налення підготовки педагогічних кадрів, що значною мірою визначається якістю їх психологічної підготовки. Проте аналіз практики професійної підготовки майбутніх учителів узагалі та психологічної зокрема свідчить про те, що вона неспроможна забезпечити ефективну діяльність випускників педагогічного ВНЗ в сучасних умо- вах, коли пріоритетними якостями вчителя є творчість, ініціатива, гуманізм та високий професіоналізм. Тому, психолого-педагогічна наука має визначатись насамперед у стратегії вирішення найактуальніших проблем про- фесійної підготовки вчителя. До таких проблем слід віднести розробку науково обгрунтованої системи форму- вання у студентів педагогічного ВНЗ професійно-творчих здібностей. Необхідність створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя вимагає докорінної перебудови навчального процесу в педагогічному ВНЗ. Визнано, що основним шляхом перебудови вищої педагогічної школи є перехід від суб'єкт- об'єктної до суб'єкт-суб'єктної педагогічної парадигми, основними принципами якої є співробітництво, співтво- рчість викладача і студентів, забезпечення самореалізації педагогів та студентів як партнерів у творчому процесі. Суб'єкт-об'єктній педагогічній парадигмі відповідає репродуктивна стратегія навчання, що передбачає побудо- ву навчального процесу в монологічному режимі [5;35]. Для репродуктивної стратегії навчання характерною є переважна орієнтація

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F