Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Металознавство та зварювання» (для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926- «Водні ресурси», 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)").

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Металловедение и сварка

Abstract

Ì³Ç ïðîãðàìà МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В.М. Бєляєва, М.М. Яковенко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ЗВАРЮВАННЯ» (для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926- «Водні ресурси» 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)") Харків -ХНАМГ-2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Металознавство та зварювання» (для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926- «Водні ресурси», 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)") / В.М. Бєляєва, М.М. Яковенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. ХНАМГ, 2009. - 26 с. Укладачі: В.М. Бєляєва, М.М. Яковенко Рецензент: доц., канд. техн. наук К.Б. Сорокіна Рекомендовано кафедрою Водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол №1 від 02.09.2008 р. 3 ЗМІСТ .................................................................................... стор. Вступ……………………………………………………………….. 4 1.Програма навчальної дисципліни......................... …………….. .5 1.1.Мета, предмет та місце дисципліни………………………… 5 1.2.Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни. ....... …………….. 6 1.3.Освітньо-кваліфікаційні вимоги…………………………….. 8 1.4.Рекомендована основна навчальна література…………….. 8 1.5.Анотації дисципліни ..........................................…………….. 9 2.Робоча програма навчальної дисципліни………………….. 11 2.1.Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи…………. 11 2.2.Зміст дисципліни………………………………………….. 13 2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями та форми

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F