Affordable Access

The Impact of Type and Duration of Diabetes Mellitus on Changes in Cerebral Hemodynamics

Authors
Publisher
Sestre Milosrdnice University hospital and Institute of Clinical Medical Research; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Posteri.p65 First Congress of Croatian Society for Neurovascular Disorders of Croatian Medical AssociationPrvi kongres Hrvatskoga dru tva za neurovaskularne poremeæaje Hrvatskoga lijeènièkog zbora 56 Acta clin Croat, Vol. 41, Suppl. 3, 2002 POSTERS POSTERI 1.EPIDEMIOLOGIJA MO DANOG UDARA HOSPITALNO LIJEÈENI BOLESNICI U O BNA ICE U RAZDOBLJU OD 1997.DO 2001. GODINEBuljan K, Hlavati MOpæa upanijska bolnica Na ice, Na iceIstra ivanje je provedeno u svrhu analize i prikaza hos-pitalno lijeèenih bolesnika oboljelih od mo danog udara(MU) u Opæoj upanijskoj bolnici Na ice (Interni odjel -Neurolo ki pododjel) u petogodi njem razdoblju od 1997.do 2001. godine (ukupno 926 bolesnika). Epidemiolo koznaèenje MU se, uz podatak da je MU najzastupljenijaotpusna dijagnoza iz na e bolnice, vidi i u podatku o znaèaj-noj zastupljenosti od 15,9% u odnosu na sve ostale inter-nistièke i neurolo ke bolesnike lijeèene na Internom odje-lu. Odnos ishemijskih cerebrovaskuarnih dogaðaja u odno-su na hemoragijski MU (HMU) je u skladu s podacima izdrugih istra ivanja - za na e balesnike iznosi 85,8% prema14,2%. Arterijska hipertenzija je najèe æe zabilje en èim-benik rizika za ishemijski tip MU (74,5%) i HMU (88,6%).Oèekivano veæu uèestalost dijabetes melitusa i atrijske fib-rilacije prona li smo u ishemijskim MU, dok je hiperkoles-terolemija èe æe zabilje ena kod HMU (èak 43,5%, u odno-su na 36,5% u bolesnika s ishemijskim MU). Analizirajuæipodatak o ukupnoj smrtnosti od 29,3% utvrdili smo jasnupovezanost s porastom ivotne dobi, sve do visokih 55,1%umrlih u dobnoj skupini iznad 81 godine. Odstupanje sevidi jedino u najmlaðoj dobnoj skupini do 50 godina, gdjese ne to veæa smrtnost mo e objasniti znaèajno veæomuèestalo æu intracerebralnih hemoragija nego u ostalimdobnim skupinama. Uva avajuæi veliko znaèenje neurora-diolo ke dijagnostike u pravodobnom odreðivanju naj-primjerenijih terapijskih postupaka ne mo emo biti zado-voljni relativno manjim brojem uèinjenih kompjutorskihtomografija mozga u bolesnika s MU, koji iz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F