Affordable Access

Crònica de la Facultat de Teologia de Barcelona

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Revisro Corcrlcina de Teologicr IX (1984) 463-468. Q Facultat de Teologia de Barcelona (Secció Sant Pacia). CRONICA DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE BARCELONA SALUTACI~ DEL PRESIDENT DE LA FACULTAT, DR. PERE TENA, A L'ACTE D'INAUGURACIÓ DEL CURS 1984-1985. Excm. i Rvdm. Sr. Cardenal i Gran Canceller, Excm. i Rvdm. Sr. Secretan de la Sagrada Congregació per a 1'Educació Catolica, Honorable Sr. Conseller d'Ensenyament de la Generditat, representant del Molt Hono- rable Sr. President de la Generalitat, Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe Pn- mat de Tarragona i Rvdms. Srs. Bishes de Lleida, Solsona, Mallorca i Auxiliar de Barcelona, representant del P. Provincial de la Companyia de Jesús, Pares Abats, President de la Vnió de Religosos de Catalunya, Superiors provincials, autoritats academiques, professors i estudiants, senyores i senyors. Poques vegades, segurament, en la historia de la nostra Facultat de Teologia de Barcelona -una historia que avui comenqa el seu 17e. any!- haurem tingut com la tenim avui, els que I'hem viscuda, la consciencia d'es- tar marcant etapes. Un fet important assenyala la inauguració de curs d'en- guany: I'entrada en vigor de la remodelació de la Facultat, aprovada per la Sagrada Congregació el dia 17 de febrer de 1983, i decretada pel Gran Canceller amb data del 24 de setembre passat, solemnitat de la Mare de Déu de la Merce. Sobre el que aixo suposa, sobre el procés que s'ha seguit i sobre I'esperit que ha conduit aquest procés, en parlarem ja en la inauguració del curs passat. El treball més important, en efecte, es va dur a terme durant els cursos 1982-1983 i 1983-1984. Pero és clar que avui calia dir-ho, d'entrada, per donar el context de la salutació inaugural. La nostra salutació, en efecte, i I'agraiment per la seva participació, s'adreca a tots els aquí reunits. La mateixa salutació faig extensiva als convidats que no han pogut participar, excusant la seva absencia: els Srs. Bisbes de Tortosa, la Seu, Girona i Vic; al P. Provinci

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F