Affordable Access

Pedagogia crítica. Les polítiques de la resistència i un llenguatge d'esperança

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Temps d'Educació, 9 1r semestre, 1993 Pedagogia crítica. Les polítiques de la resistencia i un lIenguatge d'esperan~a Peter McLaren* Es va presentar una versió d'aquesta ponencia al "Seminario In- ternacional: Perspectivas en la Formación de Profesionales de la Edu- cación», Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (Ciutat de Mexic), el15 de novembre de 1988. Voldria agrair a Alicia de Alba, Edgar González i Bertha Orozco Fuentes les seves crítiques i els seus suggeriments valuosos. Tons' quina America Als Estats Units, molts professionals ens sentim insegurs, no només pel futur del nostre sistema educatiu sinó també pel grau de sensatesa de la cultura que I'ha produ'lt. Vivim uns temps perillosos; uns temps de risc, de lIuita, d'esperanga. Mentre que, d'una banda, els nord-americans afronten una modernitat desencantada i el sorgiment d'una nova epoca postmoderna portentosa, amb la seva maquinaria de dominació que genera relats electrónics d'indiferencia política i d'abandonament moral, de I'altra, els teórics educatius que treballen dins d'una tradició crítica viuen uns temps excitants i vitals. Mentre el teatre de terror del capitalisme global continua proveint al món la seva lógica dessaborida, les seves simbóliques economies de poder imperialista, el seu optimisme superficial i la seva incessant necessitat de producció de plaers autónoms, als Estats Units els 'Peter Melaren és professor a la Universitat de Miami i codirector del Centre d'Estudis Educatius i Culturals. És autor de nombrosos Ilibres entre els quals desta- quen: Schooling as a ritual performance, Critical pedagogy the state and cultural struggle (editat amb Henry Giroux), Critical literacy: politics, praxis and the postmodern (editat amb Colin lankswear), Postmodernism, post-colonialism and pedagogy, Paulo Freire: a critical encounter (editat amb Peter leonard). AdreQa: Department 01 Educational Leadership. School 01 Education and Allied Prolessions. 350 McCuffey Hall. Oxlord, Ohio

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments