Affordable Access

Primjena metode modifikacije ponašanja u radu s umjereno, teže i teško mentalno retardiranom djecom

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRIMJENA METoDE MoDIFIKAcIJE PoNASew.Ta U RADUS UMJERENo, TEZE T TnSxo MENTALNo BETARDIRANOM DJECOM SAZETAK Primjena modifikacije ponaianja u tretmanu umjereno, teie i tei;ko men-talno retardirane djece usmjerena je na otklanjanje neioierjnih obrika ponafianjai usuajanja- nouih, e zd^ni,a se na teoriji, udenja. ptanirinje prouod,enia prog-rama mod'ifikacije ponaEanja razumijeua oue poitupke: t. riefl.hiranje cilia- pr"o-granta; 2- Izbor adekuatnog postupka; s. Eua[uaciji prouedenog tretmand. . .. 4oo ilustracija iznosi se _progrqn-L usuajanja - jeinostatsnih perbalnih nalogakrji ie prooeden s iteueto_go_iliinjom, teEe tnentalno retard,iranom djeuojticimsmjeitenom u, Centru za rehabilitaciju uZagrebu. Jasmina Frey SveudiliSte u Zagrebu Fakultet za dcfektologiju Modifikaciia pona5anja je me- toda koja obuhvaia niz razliditih tehnika tretmana, zasnovana na te-^riji udenja, radi mijenjanja l.ju- dskog pona5ania. Osnol'na zat<oni- tost na kojoj su zasnovani raznipostupci za modifikaciju ponaia- nja proizlazi iz dinje,nice da je po- naSanje podloZno promjenama ufunkci'ii svojih po'"sljedica. To zna-ii: 1. pona5anje neposredno pop- raieno ugodom - ponavlja 2. ponaSanje na koje okolina ni na koji nadn ne reagira -- ima tendenciju gaSenja, nestajania, 3. ponaSanje nakon kojeg ne- posredno slijedi neugoda -tzDiegava se. Originalni struini rad UDK: 376.1 U radu s umjereno mentalno retardiranom djecom javljaju se kao posljedica nep,ovoljnih utjeca-ja okoline nepoZelini oblici pona- San.ja koji oteZavaju usvajanje i onih obiika pona3anja koje bi di-jete s obzirorm na stupanj svog psihofizidkog razvoja inade moglo usvojiti. Stoga ie primjena modi- fikacije ponaianja u tretmanu um- iereno mentalno reta:rdirane djece biti, prije svega, usmjerena na ot- kJanjanje takvih nepoZeljnih ob- lika pon.aianja. Za razliku od to- ga, u radu s teZe, a osobito s te- Sko mentalno retardiranom dje- com. primjena modifikacije pona- Sanja ne koristi se samo za ot- klanjanje nepoieljnih, nego i z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments