Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва»(для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 - «Теплогазопостачання і вентиляція»)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2011

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Т.Є. Одаренко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА” (для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.060101 «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 - «Теплогазопостачання і вентиляція»)Відповідає Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального проц есуХарків ХНАМГ 2011 � Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.060101 «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 - «Теплогазопостачання і вентиляція»)./ Укл.: Одаренко Т.Є. –Харків: ХНАМГ, 2011. – ____ с. Укладач: доцент кафедри ММ і РР Т.Є. Одаренко Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS). Рецензент: зав. кафедри ЕПМГ Харківської національної академії міського господарства, доктор економічних наук Ачкасов А.Є. Затверджено на засіданні кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку, протокол № ___ від __.___.________ р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments