Affordable Access

"Catalanismo no es provincialismo": nacionalisme espanyol, catalanitat, i Renaixença

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Anuari 17 2009 corr4.indd 373 Anuari Verdaguer 17 - 2009 «Catalanismo no es provincialismo»: nacionalisme espanyol, catalanitat, i Renaixença Joan-Lluís Marfany (University of Liverpool) Que això que anomenem «la Renaixença» és un procés de redes- cobriment nacional que ultrapassa àmpliament els límits estrets del tradicional moviment de resurrecció de la literatura en llengua catalana és una proposició que té avui dia caràcter d’autèntica idea rebuda.1 Al costat de les velles fites de sempre —els «precedents» Ballot i Puigblanch, la suposada «Oda», Lo vot cumplert, les Llàgrimes del vidu Martí, el «Gayté», Los trobadors, nous i moderns, els «res- taurats» Jocs Florals— ens hem acostumat a comptar-hi altres manifestacions, vehiculades en castellà, però indubtablement «renai- xentistes» —sostenim— per l’esperit, símptomes del mateix impuls 1. Vegeu, per exemple, la breu introducció al subcapítol «La nebulosa de la Renaixença» a Jordi ruBió i BalaGuer. Història de la literatura catalana, vol. III [= Obres V]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986, p. 288-290, en la qual l’autor precisa que ell comença «a estudiar un sol aspecte, el literari, del complex renovador que es va desenvolupar en les terres cata- lanes als primers decennis del segle XIX». O, del mateix, el preàmbul de «La Renaixença». Dins: Ramon d’aBadal [et al.]. Moments crucials de la història de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives, 1962, p. 287-327, a la p. 287: «l’abast de la Renaixença molt aviat va desbordar l’àrea estrictament literària». Vegeu també Manuel JorBa. «La Renaixença». Dins: Martí de riQuer; Antoni Comas; Joaquim molas (dir.). Història de la literatura catalana, VII. Barcelona: Ariel, 1986, p. 9-39, a la p. 10: «un moviment complex i plural, no reduïble a una única opció cultural, la literària»; i del mateix, però en una visió molt més matisada i rica, «Literatura, llengua i renaixença: la renovació romàntica». Dins: Pere GaBriel (dir.). Història de la cultura cat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F