Affordable Access

Socijalna sigurnost umjetnika u međunarodnim dokumentima

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

191 R E G U L A T I VA Socijalna sigurnost umjetnika u međunarodnim dokumentima UDK: 7.071 : 364.016 doi: 10.3935/rsp.v20i2.1144 UVOD Umjetnici, kao zasebna društvena sku- pina, imaju određene specifičnosti, zbog kojih se razlikuju od ostalih takvih skupi- na, koje proizlaze iz njihove djelatnosti i položaja u društvu. Te specifičnosti osobito su značajne kod umjetnika izvođača, koje prate i određeni socijalni rizici, nesvojstve- ni ostalim profesijama, tako da se s pravom može govoriti i o posebnoj socijalnoj sigur- nosti1 umjetnika. Socijalna sigurnost (osi- guranje) ostvaruje se u nacionalnim okvi- rima, u sklopu zakonodavstva i socijalnog sustava svake države. Iako umjetnici, kao i ostali građani, svoju socijalnu sigurnost ostvaruju u svojim državama, postoje i određeni međunarodni dokumenti socijalne sigurnosti univerzalne naravi u sklopu me- đunarodnih organizacija, koji su doneseni za umjetnike ili su primjenjivi i na njih. To su, između ostalih, sljedeći međunarodni dokumenti iz područja socijalne sigurnosti: - Opća deklaracija Organizacije ujedi- njenih naroda (UN) o pravima čovje- ka - Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima UN-a - Konvencija br. 102 Međunarodne organizacije rada (MOR) o najni- žim standardima socijalne sigurnosti (1952.) - Konvencija br. 103 MOR-a o zaštiti majčinstva, revidirana (1952.) - Konvencija br. 118 MOR-a o jedna- kosti postupanja u socijalnoj sigurno- sti (1962.) - Konvencija br. 121 MOR-a o dava- njima za slučaj nesreća na poslu i profesionalnih bolesti (1964.) - Konvencija br. 128 MOR-a o dava- njima za slučaj invalidnosti starosti i smrti (1967.) - Konvencija br. 130 MOR-a o zdrav- stvenoj zaštiti i naknadama za slučaj bolesti (1969.) - Preporuka br. 202 o osnovama soci- jalne zaštite (2012.). Za umjetnike je posebno, u sklopu UNESCO-a, na 21. zasjedanju Opće kon- ferencije te međunarodne organizacije, donesena Preporuka o položaju umjetnika od 27. listopada 1980.,2 koja u sebi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F