Affordable Access

Public Spending in 20th Century: A Global Perspective / Vito Tanzi, Ludger Schuknecht. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Authors
Publisher
Institute of Public Finance
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

FTPOMOT 3-04 konacno.qxd 405 PRIKAZI PUBLIC SPENDING IN 20th CENTURY: A GLOBAL PERSPECTIVE, Vito Tanzi i Ludger Schuknecht, 2000. Cambridge Universtiy Press, Cambridge UK, 291 str. Prikaz* Zanima li vas kako se mijenjala uloga dr�avnih financija u razvijenim zemljama? Zbog èega se udio dr�avne potrošnje u BDP-u u sedamnaest razvijenih zemalja u po- sljednjih 125 godina poveæao èetiri puta? Je li tako veliko poveæanje dr�avne potrošnje bilo neizbje�no? Je li veæa dr�avna potrošnja rezultirala i veæim društvenim blagosta- njem? I kakva bi trebala biti uloga dr�ave i dr�avnih financija u buduænosti? Hoæemo li plaæati veæe poreze da bismo financirali veæu dr�avnu potrošnju? Na sva navedena, ali i na mnogo drugih pitanja, odgovore nude Vito Tanzi i Ludger Schuknecht u knjizi Dr�avna potrošnja u 20. stoljeæu: globalna perspektiva. Autori se ubrajaju meðu najpoznatije i najcjenjenije struènjake javnih financija u svijetu. Vito Tanzi bio je dvadesetak godina direktor MMF-ova Odjela za fiskalne poslove. Ludger Schuknecht glavni je ekonomist Odjela za fiskalnu politiku Europske središnje banke u Frankfurtu. Oba autora mnogo su pisala o primijenjenoj fiskalnoj politici te o reformi- ranju uloge dr�ave. Knjiga se sastoji od èetiri dijela: Rast dr�ave: povijesna perspektiva, Koristi od rasta dr�avne potrošnje, Uloga dr�ave i njezino reformiranje i Nedavna iskustva zema- lja u reformiranju uloge dr�ave. Štivo se brzo i lagano èita. Nema kompliciranih mate- matièkih ili ekonometrijskih formula, izvoda ni modela. Autori prezentiraju jednostav- nu teoriju i to dokazuju mnoštvom korisnih i zanimljivih podataka. Osnovna hipoteza je da veliki rast dr�avne potrošnje od 1870. godine u razvijenim zemljama nije bio nu�an. Nadalje, da su dr�ave koje su imale manju dr�avnu potrošnju ostvarivale dr�avne ciljeve1 jednako dobro ili èak i bolje od dr�ava koje su imale veæu dr�avnu potrošnju. Stoga bi se dr�avna potrošnja u razvijenim zemljama trebala smanji- ti na razinu od otprilike 25 do 35% BDP-a. Post

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F