Affordable Access

Usos lingüístics en les TIC de les petites i mitjanes empreses de Catalunya

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Usos lingüístics en les TIC de les petites i mitjanes empreses de Catalunya 50 Usos lingüístics en les TIC de les petites i mitja- nes empreses de Catalunya En aquest article farem una primera explotació de les dades referents als usos lingüístics en les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) de l’Estadística sobre usos lingüístics a les petites i mitjanes empreses de Catalunya (EULPILMES-06) elaborat per la Secretaria de Política Lingüística, amb el suport de l’Institut d’Estadística de Cata- lunya. Aquest estudi ens permet avaluar els usos lingüístics en les peti- tes i mitjanes empreses (pimes) de Catalunya del sector serveis. Autora Vanessa Bretxa i Riera Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació � �� �� �� �� ��� ������������������ ��������������� ����������������� ������������� ����������������� ���� ����������������� �������� ��������������������� � ���� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� � �� �� � �� �� �� �� ��� ���������� ������� �������������������� ���������� �������������� ����� ���� �������� ��������������������� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���������� ������� ���������� ������� ���������� ������� ���������� ������� ���������� ������� Emmarquem-ho: els usos lingüís- tics a Internet de la població de Catalunya L’any 2003, un 36 % dels habitants de Catalunya manifestaven utilitzar la xarxa de manera habitual. D’aquest terç de la po- blació que fa servir Internet habitualment podem diferenciar entre dos tipus d’usos lingüístics: usos com a consumidors i usos com a productors. Si ens fixem en els usos lingüístics com a consumidors, com és el cas de les pàgines web més visitades (tant la pàgina inicial com les més visitades per l’usuari), la llengua predominant és el castellà, concr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F