Affordable Access

Download Read

10 de novembre de 1923

Publisher
Associació Minerva

Abstract

AnV V i l Öfoapfce 10 d© Novembre de 1923 PREUS § p - A r i l Un trim-jiro. U | : A Fora. A n y . pV ; 'Al fcíxtranger Id. 1 30 T'OO IC'OO Número solt: 10 ets Redacció i administració Quatre Cantons, 3 ARTA (Mallorca) If! S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í La rifa es un mal negoci No totes les eullites tmii estades grosses; el preu au a que s 'han de vendre és baix, ciU paperots de renda estan baixos, oli capons perillen, amb uua paraula els mgocis van malament i els dobbéí se amaguen. Conseqüència que molts trets rau de tot aixó: «Enguany posarem més (lobbés a sa-rïEa de N a d a l a Veure si t r e i m i . Heí lui una par t de poble que s'ha proposat fer-se ric sense trebaiar: està ela que pel qui tio vol robar ao hi ha m§a remei qae treure la rifia. El-sa direm qae amb la rifa per cada un qui treu colei cos* n 'hi ha trenta que no treneu r e s ; les predicareu que ea cada vilahei ha dues o tres dotzenes de famílies que s 'han arreglats i íias s 'han fet riques i rebayant i enginyant-se, i pel contrari , cap s 'ha enriquifc a;nb dobbers de lofcaries; els e coatareu que ' s calcula que més de la matat dels qui treuen canti lats im- portants d i les rifes malgasten els dobbàs i quedeu niés desgra- ciats que abans p'irqae que ien pobres i mil avesats. Tot inútil. No vos escoltaran.* Fa. pena veure, sobre tot els qui h v i di t rebayar molt per menjà poc, o m se g i í t m «los, cinc o vint durpj en la loteria. Digauoaé si aixó no ós ío mateix que jugar-se es p:t des Sys. t ta més psua veure uns go- verns que després d j prohibir Í perseguir eis jocs da t zn r . se *aa empressaris d 'uo joc qus p e r aatnralesu és el rnés inmo* ral i irraeiotml de tots, perquè és casi l'únic joc en que res •al l 'habilidat, ni el gebre, ni l 'experiència. Heí hnvÍH eo ü d poWe un I jj homo poc aficionat n trebayar | que va tenir, diguem-ne !a sort, | de treure sis mil duros en una | rifa de Nada

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments