Affordable Access

Izvori za povijest otoka Krka. Znanstveno savjetovanje. Rijeka, 1990.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije i p r i ka z i . A r h i v s k i v jesnik, 33 (1990), 34, str . 111—128. Sveukupni udio nastavnih sati je u pripremne t r i godine raspoređen ovako: 30% srednji vijek, 40% novi vi jek i 30% najnovije razdoblje. I francuska sveučilišta u okv i ru studija povijesti pr ipremaju arh ivsk i kadar: gornjo-alzaško (od 1976) i lyonsko (od 1984). Naime, 200 sati slušaju se arhi- v ist ika, tehnika dokumentacije, srednjovjekovna, novovjekovna i suvremena povijest, živi jezik. U Mulhauseu se obučavaju arhiv ist i »sposobni za vođe­ nje općinskih arhiva druge kategorije, što će reći za gradove srednjeg zna­ čaja«. Nastavni program obuhvaća arhiv ist iku, dokumentaci ju i in format iku, novovjekovnu povijest, suvremenu i administrat ivnu povijest, živi jezik (en­ gleski i l i njemački), ku l turn i problemi, javno pravo, francuska paleografija i srednjovjekovni la t inski . N a svučilištu u Mulhouseu d ip lomirani povjesničari mogu i postdip lomski studirat i arhiv is t iku. U programu Lyonskog sveučilišta su opća i posebna arhiv ist ika, uvod u informatičku znanost, tehnika doku­ mentacije, dokumentarna in format ika primijenjena na arhive, arhiv i fran­ cuske administraci je od srednjeg vi jeka do danas, engleski jezik, bibl iograf i ja, srednjovjekovna i novovjekovna paleografija i d ip lomatika. Autor ne preci­ z i ra da l i je za sve kandidate obavezan ist i nastavni program. Prema Duchei- nu sve t r i grupe stručnih i znanstvenih arhiv ista stalno se specijal iziraju i međusobno divergiraju što je popraćeno neprekidnom specijal izacijom i raz­ novrsnim ob l ic ima izobrazbe arhivističkog kadra ko j i su se razv i l i u Fran­ cuskoj posl jednjih desetljeća. Pored navedena dva člana obrađena ov im pr ikazom 141. broj »La gazette des acrhives« donosi i slijedeće koje registr iramo samo naslovom: — Chris­ tine Pétillât i Anne-Claude Lamur-Daudreu: Obrada suvremene arhivske gra­ đe u središnjim upravnim ustanovama; Grupa autora obrađuje različite as­ pekte suvremenog arhivstva pod zajednički

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments