Affordable Access

ОСОБЛИВОСТІ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Authors
Publisher
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 109. Посвящается 22-летию Независимости Украины

Abstract

sb-109 - Ч.2 Комунальне господарство міст 247 УДК: 657.432:332.8 К.А.МАМОНОВ, д-р екон. наук, О.А.БОРОВИК Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова ОСОБЛИВОСТІ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Визначено стан та напрями розвитку житлово-комунального комплексу на сучас- ному етапі економічних перетворень України, запропоновано інструментарій щодо по- гашення заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу. Определено состояние и направления развития жилищно-коммунального ком- плекса на современном этапе экономических преобразований Украины, предложен ин- струментарий относительно погашения задолженности на предприятиях жилищно- коммунального комплекса. Certainly the state and directions development of public utility are exposed on the mod- ern stage of economic transformations of Ukraine, а tool is offered in relation to debt liquida- tion of enterprises public utility. Ключові слова: підприємства житлово-комунального комплексу, погашення заборгованості підприємств житлово-комунального комплексу, інструментарій. У системі управління заборгованістю підприємствами житлово- комунального комплексу (ЖКК) важливе значення в умовах трансфо- рмаційних процесів України займають методи та напрями погашення цієї заборгованості. Проблеми функціонування житлово-комунального комплексу, формування та погашення заборгованості підприємствами досліджу- ються в роботах Л.А. Бернстайна, І.А. Бланка, Ю. Бригхема, Ван Хор- на, В.М. Геєця, Т.М. Качали, В.В. Ковальова, Г.В. Савицької, О.С. Стоянової, Е. Хелферта [1-10]. Проте, залишаються не вирішени- ми питання щодо погашення заборгованості на підприємствах житло- во-комунального комплексу, застосування відповідних інструментів та їх адаптація до особливостей і умов функціонування цього комплексу. Мета дослідження полягає у систематизації п

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F