Affordable Access

Els instruments públics per a les polítiques de muntanya

Authors
Publisher
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Lourdes Feixa i Lapedra lnstruments públics per a les polítiques de muntanya Horts a la Pobla de Lillet R. Vilalta Per les seves característiques físiques les arees de rnun- tanya presenten unes especificitats rnolt clares en relació arnb altres territoris. A rnuntanya, el desenvoluparnent de I'activitat humana ha hagut de fer front a nornbroses dificul- tats derivades de I'aillarnent i de les condicions clirnatiques i de relleu. A Europa, els darrers segles, els canvis generalit- zats en la base econornica van comportar la perdua de pes del sector agrari i una creixent industrialització, fet que so- vint va deixar els territoris de rnuntanya al marge del desen- volupament assolit per la resta del territori. Per aquest rnotiu, les polítiques adrecades específicarnent a la rnuntan- ya han estat presents des de bon cornencarnent en els plan- tejarnents dels diferents estats per fomentar un desenvoluparnent territorial rnés hornogeni. Tot i que, inicialrnent, la problernatica de les arees de rnun- tanya es va tractar conjuntarnent arnb la de les arees rurals arnb les quals cornpartien els problernes de subdesenvolu- parnent econornic i de deficits de serveis, aviat van aparei- xer polítiques especifiques adrecades a la superació dels condicionants físics, tret que les diferencia clarament de la resta del territori. En aquest context, les polítiques de rnun- tanya pioneres estaven molt lligades al foment de I'activitat agraria. És el cas de Franca i del cornencarnent de la políti- ca regional comunitaria. Posteriorrnent, a mesura que s'ha avancat en I'aplicació de , polítiques d'ordenació del territori s'ha anat evolucionant cap a rnesures rnés integrals. D'altra banda, tant la propia situació de les arees de rnuntanya com el context socioeconornic glo- bal han variat notablement els darrers anys i estan apareixent nous instruments per a donar resposta a la situació. actual. La política de rnuntanya a Europa A Europa, tot i que els alguns paisos han de'

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments