Affordable Access

Optik nörit geçirmiş multipl skleroz olgularinda hipotermi ile oluşturulan anti-uhthoff etki: Klinik, elektrofizyolojik ve biyokimyasal inceleme

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Publication Date

Abstract

Amaç ve Hipotez: Multipl sklerozda sıcaklık artışıyla ortaya çıkan semptomlar (Uhthoff fenomeni-UF) demiyelinize ve transekte aksonlardaki iletim bloğuna bağlıdır. Vücut ısısının düşürülmesinin tedavi edici etkileri ise az sayıda çalışmada bildirilmiştir. Bu çalışmada, optik nörit geçirmiş multipl skleroz (MS) hastalarında vücudu soğutmanın klinik bulgular üzerine (Nörooftalmolojik bakı, Sloan Letter Test-SLT, Expanded Disability Status Scale-EDSS, Yorgunluk ölçekleri, Multiple Sclerosis Functional Composite-MSFC ve Multiple Sclerosis International Quality of Life-MUSIQOL) etkileri yanında, ektrofizyolojik (Görsel uyarılmış potansiyeller-GUP) ve serbest radikaller ve proinflamatuar sitokinler (Nitrik oksid ve TNF-alfa, IFN-gama) üzerine olan etkileri araştırıldı.Yöntem: Çalışmaya daha önce en az bir kez optik nevrit geçirmiş, McDonald 2005 ve Poser 1983 kriterlerine göre kesin MS tanısı konulmuş, UF ve/ya da anti-Uhthoff etki tanımlayan 20 hasta alındı. Tüm olguların soğutma işleminden önce klinik (Nörooftalmolojik bakı, SLT, EDSS, Yorgunluk etki ve şiddet ölçekleri, MSFC ve MUSIQOL), nörofizyolojik (GUP) ve biyokimyasal (Nitrik oksid, TNF-alfa, IFN-gama) parametreleri incelendi. Soğutma, ‘Medivance Arctic Sun Temperature Management System' cihazı ile sağlandı. Ortalama 1°C vücut ısısı düşürüldükten sonra işlem öncesi uygulanan tüm test ve değerlendirmeler tekrar edildi. Lökosit nitrik oksid (NO) düzeyi, ‘Assay Designs' NO değerlendirme kiti kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçüldü. Serum IFN-gama ve TNF-alfa düzeyleri Invitrogen insan IFN-gama ve TNF-alfa antijen kiti kullanılarak ‘sandwich' ELISA yöntemi ile ölçüldü.Bulgular: Ortalama vücut ısısı 0.89±0.13°C düşürüldü. Soğutma işlemi sonrası P100 latansı 1, 6 ve 24. saatler anlamlı olarak kısaldı (p<0.001, p<0.001, p<0.011). Soğutma işlemi uygulama sonrası EDSS skorlarında anlamlı bir azalma saptandı (p<0.001). Etkilenen ve etkilenmeyen gözde görme keskinliği ve renkli görmede değişik düzeyde anlamlı düzelmeler saptandı. SLT'de tüm kontrast düzeylerinde düzelme saptandı (%100 p<0.001, %2.5 p=0.001, %1.25 p<0.001). Yorgunluk etki (p<0.001) ve yorgunluk şiddet (p<0.001) ölçeklerinde düzelme saptandı. ‘Paced Auditory Serial Addition Test' (PASAT) puanlarında soğuk uygulama sonrası artış saptandı (p<0.001). 9 Hole Pag Test (HPT) (p<0.001) ve 8m yürüme (P=0.018) test sürelerinde kısalma gözlendi. MUSIQOL puanlarında soğuk uygulama sonrası anlamlı bir düzelme elde edildi (p<0.001). Lökosit NO düzeylerinde anlamlı bir azalma saptandı (p=0.002) ancak proinflamatuar sitokinlerdeki değişim anlamlı değildi.Sonuç: Bu bulgular, soğuk uygulamanın MS'te görsel sistem başta olmak üzere, özürlülük skorları ve yaşam kalitesi üzerine düzeltici etkilerini klinik, eletrofizyolojik ve biyokimyasal olarak gösterdi.Anahtar kelimeler: Multipl skleroz, Uhthoff fenomeni, Anti-Uhthoff etki, Soğutma, Hipotermi, Görsel uyarılmış potansiyeller, Nitrik oksid, Sitokin<br />Objective and Hypothesis: The symptoms with elevated body temperature (Uhthoff phenomennon-UF) in multiple sclerosis due to conduction block in demyelinated and transected axons. Therapeutic effects of lowering body temperature have been reported to some studies. This study aimed to assess the effects of body cooling on clinical parameters (neuroofthalmologicial examination, Sloan Letter Test-SLT, Expanded Disability Status Scale-EDSS, Fatigue scales, Multiple Sclerosis Functional Composite-MSFC and Multiple Sclerosis International Quality of Life-MUSIQOL), on electrophysiological measures (Visual evoked potentials-VEP) and on free radicals and proinflamatory cytokines (Nitrite/Nitrate and TNF-alfa, IFN-gamma) in patients with multiple sclerosis (MS) previously affected by optic neuritis.Methods: Twenty patients describes UF or anti-Uhthoff effect with diagnosis of definite MS according to McDonald and Poser criteria were participated. All patients had a history of optic neuritis at least once. Before the cooling process, all patients were examined clinical, electrophysiological (VEP) and biochemical (Nitric oxide, TNF-alfa, IFN-gamma) parameters. Body cooling was provided by using ‘Medivance Arctic Sun Temperature Management System'. After the body temperature was decreased approximately 1°C, all tests and evaluations repeated again. Serum IFN-gamma and TNF-alfa levels measured by using Invitrogen human IFN-gamma, TNF-alfa antigen kits and ‘sandwich' ELISA methods. Leukocyte nitric oxide (NO) level measured spectrophotometrically by using ‘Assay Designs' NO evaluation kits.Results: Mean body temperature was decreased 0.89±0.13°C. After the cooling process, P100 latency shortened significantly at 1st, 6th and 24th hours (p<0.001, p<0.001, p<0.001). A significant improvement in EDSS was detected after the cooling process (<0.001). Significant improvement in visual acuity and colour vision of the affected and unaffected eyes were detected. Improvements in contrast level 100%, 2.5% and 1.25 of SLT were detected (p<0.001, p=0.001and p<0.001, respectively). Fatigue severity and fatigue impact scale scores were also improved (p<0.001). After the cooling process, increase in PASAT points was detected. Duration of 9 Hole Pag Test (HPT) and Timed 25 Foot Walk (T25FW) were shortened. A significant improvement in MUSIQOL points were observed after the cooling process (p<0.001). Both leukocyte NO levels and proinflamatory cytokine levels were decreased. It was significant for NO levels (p=0.002).Conclusion: Our results demonstrated that cooling process had beneficial effects on disability scores, quality of life and mainly visual system on the bases of clinical, electrophysiological and biochemical parameters in patients with MS.Key words: Multiple sclerosis, Uhthoff phenomennon, Anti-Uhthoff effect, Cooling, Hypothermia, Visual evoked potentials, Nitric oxide, Cytokines.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments