Affordable Access

Ivan Cifrić: Culture and Environment

Authors
Publisher
Project TITIUS: the Krka river basin - heritage and sociocultual expansion (Faculty of Philosophy, Split); [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

334 IVAN CIFRIĆ: KULTURA I OKOLIŠ (Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2009.) U knjizi „Kultura i okoliš“ autor donosi, kako i u predgovoru naglašava, oda- brane i dorađene članke koji predstavljaju dio njegovog dugogodišnjeg znanstve- nog rada u područjima socijalne ekologije, etike okoliša, bioetike i održivog ra- zvoja. Knjiga sadrži 325 stranica, a koncepcijski je podijeljenja u devet dijelova (Prirodni i kulturni krajobrazi, Ekološka etika, Svjetski ethos, Imperij ili zajednica kultura?, Kultura i nasilje, Kulturna raznolikost, Biblijske poruke suvremenom čo- vječanstvu, Sociokulturni kontekst bioetičkog pitanja, i Održivi razvoj), kojima prethodi autorov predgovor. Na kraju je literatura, kazalo imena i bilješka o autoru. Na početku prvog dijela autor podsjeća kako, prema Konvenciji o europskim krajobrazima (The European Landscape Convention, 2000.) »krajobraz znači određeno područje, viđeno ljudskim okom, čiji je karakter rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika« (str.15), te se, zbog toga što »pri- donosi dobrobiti čovjeka i jačanju europskog identiteta«, visoko pozicionira za budućnost (str.12). Također naglašava da se unutar pojma krajobraza razlikuju prirodna područja, tj. prirodni karajobrazi, nastali pod utjecajem samo prirodnih procesa i kulturni krajobrazi, koji su plod zajedničkog utjecaja i prirode i čovjeka. Na ovom mjestu autor ističe da Hrvatska obiluje bogatstvom prirodnih i kulturnih krajobraza, s 10% zaštićenih teritorija i 28 lokaliteta zaštićenih krajolika. Nadalje daje pregled povijesnih mijena krajobraza za koje su, osim doživljaja prirode kao božanstvene i lijepe, pa tako i nečega pred čime se čovjek divi i strahuje, poseb- no važni momenti njezine desakralizacije koji su najočevidniji u pojavi i razvoju industrijskog društva. Mijene kao što su proces kultiviranja prirodnoga i čovje- kove kolonizacije prirode i svijeta dovele su do sve veće dominacije kultiviranih krajobraz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments