Affordable Access

Notes sobre el seminari debat "Amazònia indígena: terres, educació i salut, un repte per a la cooperació" (Museu Etnològic de Barcelona. Barcelona, maig de 1997)

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'etnografia, una ciencia propera al ciutada: els museus etnografics com a aparadors de la vida quotidiana Nuria Casas Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars (Barcelona) L'etnografia ens permet reconeixer i donar valor a aquells aspectes de la vida quotidiana que caracteritzen una comunitat. I els individus protagonistes d'aquests signes dridentitat tenen molt a dir a i'hora de perpetuar-10s. Ethnography allows us to recognize and value those aspects of everyday life that characterize a community. And the individuals who protagonize these signs of identity have a good dea1 to say about their perpetuation. Avui en que hi ha una certa tendencia a manllevar el patrimoni menor -és a dir tot aquell no qua- lificable com a monumental-, en que es valora l'estetica i no el con- tingut de la cultura, la seva rendibi- litat i no el missatge, hom es plan- teja quina és la funció d'un museu etnogrific en una gran ciutat. Aquest és el cas del Museu dlArts, Indústries i Tradicions Populars de Barcelona que conserva diverses col~leccions d'objectes relacionats amb la vida quotidiana. La nostra preocupació, com a conservadors, supera l'imbit del bon manteniment de les col.lec- cions i de la seva documentació tot plantejant-nos el sentit de la cultura material i la seva inciden- cia en els individus i en la societat. Si bé parlem de la relació que s'es- tableix entre l'instrument, l'estri, l'eina, etc. amb el seu entorn i més concretament amb el seu creador -1'home- també intentem definir el concepte de patrimoni i de per- vivencia, d'objecte i de membria; amb tot, la nostra pretensió és la de descriure l'actitud que adopten els individus enfront dels objectes amb connotacions histbriques i identiti- ries. Es tracta d'observar aquesta actitud en els donants d'objectes (moment de la recol~lecció) i també en els espectadors de les col-lec- cions exhibides (moment de la di- fusió). El patrimoni esti de moda: pri- mera materia d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F