Affordable Access

Anar al Sahara

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

secció excursionista E 1 gener passat u s p resen t i ve rn l a so r t i da c o n j u n t a a m b e l CEC d e Barcelo- na; e n aquesta ocasió v o l e m presentar-vos l a so r t i da p rog ramada p e r a l diu- menge 26, q u e c o m p l e t a r i les dues sort ides con juntes q u e ens han aplegat un COD m é s a l'estirnat Mon tsan t . U s o f e r i m t a m b é un ar t ic le sobre l ' iudio-v isual q u e him p r o g r a m a t p e r al p r o p e r d i a 16. C) - Baixa - a, u E I proper 26 de marc toma- rem a sortir amb els com panys del Centre Excursio- nista de Catalunya. Anirem al Montsant, més o menys a la mateixa zona que la vegada ante rior, pero per dos graus diferents. Sortirem de la carretera del Prio- rat i anirem cap al mas Tancat. Aquesta finca fou dedicada pels monjos de Escaladei a horta per al seu proveiinent; era important i habitualment hi treballaven una seixantena de persones, i com tot el que fa referencia a Escaladei fou abandonada. Fa pocs anys va Anar al Sahara A nar al Sahara ha estat una de les grans passions de la nostra vida. Fou un dia de novembre de i'any 1977 que sen tirem per primera vegada, duna forma directa, parlar del desert; palplantats en una cantonada qualsevol de Reus, en Joan ens explicava el seu darrer viatge: havia anat amb un R-5 a Algeria i havia vist el desert. Qui més qui menys de nosaitres havia estat al Marroc i havia fet la ruta que va de Ouarzazate a Ksar-es Souk (actualment Er-Rachidia) i en tor- nar parlavem dels oasis, les pal- meres i les postes de sol; pero ara, a I'escoltar aquelles descrip cions, tots intuíem que allo era una aitra cosa: els noms sonaven com a més misteriosos: Ghar- daYa, El-Goléa, InSalah, i de la seva gent ens deien que eren estranys, que et miraven amb uns ulls negres i penetrants, amagats darrera un turbant que els tapava quasi tota la cara, els homes!, i que en canvi les dones oferien impúdicament el seu rostre a totes

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F