Affordable Access

Žosizam po svijetu

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Žosizam po svijetu Prikaz jednog Engleza Malo po malo J. O. C.* si utire put i u Engleskoj. Knjiga u kojoj se o tome govori, nosi naslov »Krist i radnici«. Njezin pisac je Mr. Stanley B. James, obraćeni protestant. Predgovor je napisao svećenik Bernard Grode, profesor filozofije u nadbiskup- skom sjemeništu u Londonu, koji je kao i M. James bio neko vrijeme u žosističkoj centrali u Bruxellesu. Djelo M. S. B. James je žosističko tumačenje Katoličke Akcije, kojoj je cilj, da cio radnički svijet prihvati Otkupljenje, što ga je Krist donio ljudima. Korice knjige ukrašene su realističkim crtežem: Otkupite- ljeva glava sa trnovom krunom, koja je u polovici sastavljena od kotačića trn ja. K A R A K T E R I S T I K A D A N A Š N J E G A V R E M E N A Glavna ideja knjige, sadržana je u slijedećem odlomku: » K r š ć a n s t v o i b o r b a k l a s a « od N i k o l e B e r - d j a j e v a. Društvena osnova Crkve se mijenja; novi poredak treba u prvom redu, da se osniva na radnicima. Ona neće dopuštati plemstvo, a ni članove staroga radničkoga svijeta, a intelektualci će biti samo manjina. Društvo sutrašnjice biti će društvo radnika, a Crkva će se znati prilagoditi tome novome društvu isto tako, kao što je to znala u prošlosti, nastavljajući i u tome, da bude čuvaricom vječ- nih istina, koje ona predstavlja u dušama svih krajeva svijeta.« Mr. C h r i s t o p h o r D a w s o n izražava na drugi način osnovno stanovište knjige: M. Jamesa, »Budućnost društva ovisi o kulturi radničke klase, i o apo- stolatu, što će ga izvršiti laici.« M. James vidi u J. O. C. realizaciju nazora ovih dvaju velikih mislilaca našega vremena, * J e u n e s s e o u v r i è r e c h r é t i e n n e , K r š ć a n s k a r a d n i č k a m l a d o s t . 566 »Žosisti, piše on, imaju sa svojom radničkom braćom za- jedničko sve, što je plemenito i istinsko u njihovim nastojanjima. Ali oni razumiju, da to sve ima svoj osnov u prošlosti kršćanstva u Evropi; i da se to sve ne može po

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments