Affordable Access

วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
  • วจนะวิเคราะห์
  • หนังสือพิมพ์กับการเมือง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวาทกรรมการเมืองไทยระหว่างการชุมชนใหญ่ 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการชุมชน ผ่านบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ โดยมีขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 - 13 ธันวาคม 2551 แบ่งได้เป็น 3 ช่วงสำคัญคือ ช่วงก่อนการชุมนุมตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2551 - 25 พฤษภาคม 2551 ช่วงเวลาเริ่มชุมนุมจนสิ้นสุดตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551 และช่วงหลังการชุมนุม ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2551 - 13 ธันวาคม 2551 สำหรับระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach) เน้นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse)ผลการวิจัยวาทกรรมช่วงชุมนุมใหญ่ 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผ่านบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ พบว่าชุดวาทกรรมที่เกิดขึ้นจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 7 ฉบับ ที่ทำการศึกษา มีทั้งสิ้น 15 ชุดวาทกรรมย่อย มีเป้าหมายในการนำเสนอชุดวาทกรรมเป้าหมายเดียวกันคือ การโน้มน้าว จูงใจ ให้ผู้อ่านคล้อยตาม เห็นด้วยไปกับสิ่งที่ทางหนังสือพิมพ์นำเสนอ โดยแบ่งได้เป็นชุดวาทกรรมหลัก 3 รูปแบบ คือ สร้างความชอบธรรมแก่กลุ่มพันธมิตรฯ สร้างความชอบธรรมแก่ฝ่ายรัฐบาล และหาทางออกของความขัดแย้ง แนวโน้มการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดค่อนข้างเป็นไปในการตำหนิการทำงานของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ มากกว่าที่จะนำเสนอเพื่อตำหนิการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ และมีการอ้างอิงบุคคลที่ 3 เข้ามาประกอบการนำเสนอ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.