Affordable Access

Usos i costums dels nostres avantpassats (La vida casolana dels professionals de les nostres viles a principis del segle XVII

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

USOS 1 COSTUMS DELS NOSTRES AVANTPASSATS (LA VIDA CASOLANA DELS PROFESSIONALS DE LES NOSTRES VILES A PRINCIPIS DEL SEGLE XVID 10 Per Jaume Llobet ~ 203 1. COMENTARI PREVI L a circumst~mcia de la meva integraci6 a una nissaga de professionals, els avantpassats de la qual obser-varen el bon costum de deixar notes escrİtes dels esdeveniments mes remarcables en el si de la famf- lia, ens ha permes d' accedir a un conjunt de llibres de notes que constitueix propiament un arxiu, el nucli del qual gira entorn dels referİts llibres que els successius hereus 0 caps de casa anaren redactant, amb l' objectiu, reİteradament manifestat, que servfs de memoria per a les futures generacions de la casa. Caldra, en conseqüencia, endinsar-nos en l'analisi referida, valent-nos si cal dels fonaments legals 0 ins- tİtucionals, ja siguin de base escrita 0 avalats per la tradici6 en uns determİnats comportaments que, altrament, sembla que es contemplaven des de la normalitat majorment observada. La referida observaci6 ens ha permes de donar un cop d'ull als usos i costums familiars de l'expressada epoca, alguns dels quals ens poden causar fins i tot un efecte de sorpresa 0 perplexitat en analitzar-Ios a la llum dels nostres dies. Per aquest motiu ens hem decidit a recollir un determinat conjunt de notes exposades per cert de forma viva i contundent, les quals amb el propi llenguatge i tot plegat constitueixen una singular il.lustraci6 d'algu- nes usances pertanyents a l'epoca expressada a l'encapçalament d'aquest article. Seguidament hi afegim un inventari, fntimament lligat amb les notes, que constitueix un testimoni docu- mental on es reflecteix la singular realitat d'aquelles usances. Abans d'iniciar el comentari cal exposar, ni que sigui de manera breu, els antecedents que condueixen a la seqüencia dels fets. A tal objecte ens hem de situar a les acaballes del segle XVII, en el si d'una famılia benestant, situada a la vila de Cervera, els representants de la qual perta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments