Affordable Access

Estudi sociolingüístic de certs aspectes de la llengua catalana

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

AL VOLTANT DE LA SUBSTITUCIO I EL CANVI LINGUISTICS. ELS CASOS D'ELX I ALACANT DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX Brauli MONTOYAI ABAD 1. AL VOLTANT DE LA SUBSTITUCI~ I EL CANVI LINGÜfSTICS 1 . l . Dues branques importants de la nostra ciencia lingüistica s'han dedicat en epoques passades a l'estudi de la substitució i el canvi en la llengua: la lingüistica historico-comparativa i la dialectologia. La primera ho ha fet des d'un punt de mira diacronic, i la segona, d'una manera més tangencial, s'ha fixat en la sincronia i la repartició territorial. En un principi (segle XIX), ambdues branques mantenien interessos diferents. La historico-comparativa, i la teoria filla que en sorgí dels neogramatics, parlava de la infal.libitat i regularitat de les lleis fonetiques en la seua evolució al llarg del temps; els canvis graduals del llatí vulgar havien donat lloc, per exemple, a les llengües romaniques. Per la seua banda, la dialectologia, i el seu metode de la geografia lingüística, es limitaven a la descripció dels dialectes i de llurs fronteres. L'obra fonamental per a la comprensió del valencia meridional, Die Mundart von Alacant, de Barnils (1913), pertany al corrent neogramatic. I <<Una mica de dialectologia catalana,,, dlAlcover (1908) s'agrupa entre les primeres obres sobre geolingüística (v. Gimeno, 1982 b). A partir de J. Jud (1915) i Menéndez Pidal, aquest amb Ovígenes del español (1926), ambdues metodologies s'uneixen per a significar que els diferents estrats cronologics es poden veure plasmats sincroni- cament sobre un mapa dialectal. Així, hi haura territoris més conservadors on els canvis lingüístics d'altres zones més progressistes encara no s'hauran prodult. En aquesta línia d'investigació es troba la Grc[lmatica Historica Catalana de Badia (195 1) i els diversos treballs de Sanchis Guarner i Joan Veny (passim). L'estructuralisme, amb Saussure (1916), Jakobson (193 I), Martinet (1955) i Co- seriu (1958), malgrat haver constitu'it una utilís

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments