Affordable Access

La secció cientificotècnica de les possessions de Bernardino de Càrdenas en el Marquesat d'Elx (I)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 07 LA SECCIÓ CIENTIFICOTECNICA DE L'INVENTARI DE POSSESSIONS DE BERNARDINO DE CÀRDENAS EN EL MARQUESAT D'ELX (I) Vicent F. SOLER SELVA lES Sixto Marco (Elx) INTRODUCCIÓ En 1560, a la mort de Bemardino de Càrdenas i Pacheco, es va alçar un inventari de les seues possessions al marquesat d'Elx. L'inventari conté una secció sota l'epígraf «Libros y astrolabios y otras cosas» on es fa una relació que inclou, entre d'altres, textos i instruments matemàtics emprats en l'època i en àmbits tan diversos com el militar, l'enginyeria civil, l'arquitectura o les observacions astronòmiques. Aquest treball gira al voltant d'allò descrit en l'esmentada secció de la llista de propietats del marquès d'Ek. L'estudi consta de dues parts: aquesta que ara us presentem i una segona part, elaborada per Joaquim Serrano i Jaén, que es publicarà en pròxims números de LA RELLA. Llavors es farà una aproximació més detinguda a la figura de Bemardino de Càrdenas i s'aprofimdirà en el coneixement del context històric en què va viure i del qual es va servir. En aquesta primera part donem a conèixer el contingut de l'apartat <d.ibros y astrolabios y otras cosas», identifiquem els títols dels textos i els autors o, en cas d'haver-hi dubtes, enunciem hipòtesis a partir dels arguments i les proves de què disposem i apuntem orientacions per a línies de recerca posteriors. També reconeixem i descrivim els fonaments dels instruments matemàtics i resumim el context del conebcement cientificomatemàtic del segle xvi, on naixen o per on circulen els textos i els autors objecte d'estudi-sempre que fem referència La Rella, 15 (2002), 109-138 109 Vicent F. SOLER SELVA ' Josep Vicent BOIRA MAIQUES, «Viles, castells i torres de guaita al litoral valencià del segle xvi. Les cartes del virrei Vespasià Gonzaga Colonna», Afers, 19 (1994), p. 556. en aquest treball a un llibre o a un instrument de l'inventari, aquests apareixen destacats amb negreta, per tal de palesar l'entorn en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F