Affordable Access

O duhovnom profilu katolicizma u Saveznoj Republici Njemačkoj

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Njemačka
  • Katolici
  • Katolička Crkva

Abstract

/MV w crkva u svijetu PANORAMA Naš se časopis od svojega početka više usmjerio prema teo-^ loško-filozofskoj, crkveno-sociološkoj i, općenito, kulturnoj tematici, nego prema aktualnim vijestima, novinskim re­ portažama i obavijestima. Međutim, njegov je profil vrlo širok, njegovo zanimanje za suvremenu problematiku više­ struko. Posebno ga zanima religiozno područje, aktualna si­ tuacija Crkve ili bolje, mjesnih Crkava. Iako smo o tome i dosad pisali, ovog puta otvaramo posebnu rubriku: PA ­ NORAMU CRKVE U SVIJETU. U njoj ćemo donositi svo­ jevrsne reportaže o Crkvi u svijetu. U ovom ćemo se bro­ ju, zahvaljujući našemu suradniku iz Bruxellesa dru Mla­ denu Karađoli — koji je pripremio radove, preveo i redi­ girao tekstove —■ susresti s crkvenom situacijom u Savez­ noj Republici Njemačkoj i u južnom, frankofonskom dijelu Belgije. O DUHOVNOM PROFILU KATOLICIZMA U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ K l a u s H e m m e r l e-M l a d e n K a r a đ o l e Kakve su prilike u Vašoj Crkvi koje utječu na Njemački katolički dan 1978.? 85. Njemački katolički dan održat će se u rujnu 1978.* u Freiburgu (Bre- isgau). Bit će u znaku Božje riječi iz knjige proroka Jeremije: »Hoću vam dati budućnost i nadu« (Jer 29, 11). Situacija Crkve je u Saveznoj • * Mgr Klaus Hemmerle je biskup ordinarij u Aachenu. Bio je profesor fun­ damentalne teologije. Sada je vrlo aktivan unutar njemačke Crkve, a 1 na međunarodnom području, npr. u afirmaciji ideje mira u Evropi. Katolički dan — Katholikentag je prvi put održan u Njemačkoj 1848. g. u Mainzu. Bio je gotovo svake godine izuzevši 1914.—1920., 1923. i 1933.—1947. Od 1950. g. održava se otprilike svake dvije godine. (Opaska prevodioca) 262 Republici Njemačkoj drugačija od oné u kojoj je bio prognani Izrael u Babiloniji kada je Bog upravio tu riječ, istodobno kritičku i ohrabrujuću, zajednici prognanika. Ipak je ta riječ trenutna slika njemačkoga katoli­ cizma kada se osvijetli do temelja. To je bio povod da se ta riječ izabere kao motto Njem

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F