Affordable Access

Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичних послуг

Authors
Publisher
НАУ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • медичні послуги
  • цивільно-правова відповідальність

Abstract

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 41. - С т . 413 5. Жилінкова І. Приватизація житла подружжя: аналіз питання в аспекті новітніх змін до ст. 61 СК України. / І. Жилінкова. // Мала енциклопедія но- таріуса. - 2011. - № 2 (56). - С. 28 - 33. 6. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. №2947 III (зі змінами і до- повненнями) // Відомості Верховної Ради. - 2011. - № 45 - 22. - Ст. 490. 7. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо об'єктів права особистої приватної власності подружжя: проект Закону України від 05.07.2011 р. № 8748 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://wl .сі .rada.gov.ua/pls/ web_n/webproc4_?id =&pf3511=40830. УДК 347.5 (043.2) Оніщенко О.П., адвокат, Київська міська колегія, м. Київ, Україна ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ Питання правового забезпечення та захисту прав людини у сфері охорони здоров'я сьогодні широко обговорюються на сторінках наукових видань, у періодичній пресі, на наукових конференціях і семінарах. Конституція України проголосила широкий перелік основних прав, свобод та обов'язків людини й громадянина, що потребують повноцінного забезпечен- ня та захисту. Одне з центральних місць в основах правового положення осо- бистості в Україні належить природному та невід'ємному праву кожної людини на охорону здоров'я (ст. 49 Конституції України). Здоров'я людини являє со- бою -одну з головних соціальних цінностей і переваг сучасного цивілізованого суспільства, найбільше суспільне й особисте благо й багатство, основу націо- нальної безпеки країни . Вирішення низки правових проблем, що виникають у сфері надання ме- дичних послуг, пояснюється тим, що практика реформування сучасної охорони здоров'я, становлення страхової медицини та розвиток законодавчої бази, що забезпечує її функціонування, ідуть по шляху зростання відповідальності су- б'єктів цивільних правовідносин з надання медичних послуг з

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments