Affordable Access

SULTAN SENCER DEVRİNDE (1118-1157) BÂTINÃŽLER İLE YAPILAN MÜCADELELER

Authors
Publisher
Tarih Dergisi
Publication Date

Abstract

Hasan Sabbah'ın “ed-da'vetü'l-cedide, yeni davet, yeni propaganda” adını vererek geliştirdiği dinî ve siyasî metoduyla birlikte Batınîler, uzun yıllar boyunca İslam coğrafyasında yıkıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Büyük Selçuklu Devleti'ne onarılamayacak derecede zararlar vererek pek çok değerli devlet adamını öldürmüşlerdir. Bu çalışma, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Sencer zamanında İran ve Suriye coğrafyasında Büyük Selçuklular ile Batınîler arasında yaşanan mücadeleyi ana hatlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.THE STRUGGLES WITH BÂTINIS IN THE PERIOD OF SULTAN SANJAR (1118-1157)With the development of Hasan-i Sabbah's religious and political method called as “ new preaching, new propaganda”, BâtinÄ«s engaged in disruptive activities on Islamic geography over many years. They gave irreparable damages to the Great Seljuks and also killed many talented statesmen. This study aims to state broadly the conflicts between Great Seljuks and BâtinÄ«s on the Iran and Syria regions in the period of Sanjar, the Sultan of Great Seljuks.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.