Affordable Access

Miből lesz a robot MÁV-pénztáros

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Qa75 Electronic Computers. Computer Science / Számítástechnika
  • Számítógéptudomány

Abstract

Mib®l lesz a robot MÁV-pénztáros? Nemeskey Dávid, Recski Gábor, Zséder Attila MTA SZTAKI Nyelvtechnológiai Kutatócsoport e-mail: ndavid,recski,[email protected] A MÁV-pénztáros demonstrációban a felhasználó különféle vonatjegyeket vagy menetrendi információkat kérhet a programtól természetes nyelven. A rend- szer két f® összetev®b®l áll: az egyik egy keretrendszer, ami lehet®vé teszi, hogy a rendszer különböz® komponensei akár más-más gépeken, aszinkron módon fussanak, míg a másik a tényleges szemantikai kód. A teljes program python- ban íródott, viszont az egyes komponensek bármilyen nyelv¶ek lehetnek. A keretrendszer egy egyszer¶ eseményvezérelt architektúrát valósít meg, amelybe tetsz®leges funkciójú összetev®ket (plugin-eket) kapcsolhatunk be. Ezekt®l a komponensekt®l csak annyit követelünk meg, hogy a más kompo- nensekt®l a keretrendszeren át érkez® üzenetekre � melyek bármilyen python objemktumot tartalmazhatnak � valamely más komponens számára értelmes választ adjanak. A keretrendszer segítségével rugalmasan m¶ködhetnek együtt a különböz® elemz®k, következtet®rendszerek, vagy bármilyen küls® er®forrás. A tényleges nyelvi megértést végz® szemantikai modul is egy a keretrend- szerbe kapocsolódó plugin-ek közül. A MachineCore nev¶ komponens gondo- skodik a felhasználói üzenetek bels® reprezentálásáról, a háttértudások tudás- bázisba építésér®l, a mondatok szintaktikai és szemantikai elemzésér®l és a következtetésr®l. A felhasználótól érkez® szöveges (nem hangalapú) üzenetek fel- dolgozásához a szemantikai magnak morfológiailag elemzett és f® mondattani összetev®kre bontott adatokra van szüksége. Ezeket az adatokat a hunmorph (Trón 2005) és a hunchunk (Recski et al. 2009) eszközökkel nyerjük ki. A jelen alkalmazás céljaira ezután egy egyszer¶, mindössze néhány reguláris kifejezésb®l álló dátum- és id®pontfelismer® komponenst is lefuttatunk. Az így elkészült adat ezután készen áll a szemantikai feldolgozásra. Az el- emzés és következt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments