Affordable Access

Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Dredging
  • Geomorphology
  • Ane
  • Netherlands
  • Westerschelde

Abstract

I 1 I I I I I I I I I I I I I I 'I I I 1: I rijkswaterstaat dlrectle waterhuishouding en waterbeweging dlatrlct kust en zee s t u d i e d i e n s t v t i s s i n g e n nota . :Mw~z-~ 8 ~ . - ~ 0 ~ 1 8 ~ , > ~ . ~ . .~ ûride r z oe k gevolgen ve rd iep i ng Westerschelde, met b e t r e k k i n g t o t morfo logie , zandhuishouding, s t o r t p l a a t s e n e n s t a b i - l i t e i t o e v e r s . projectcode 11 I n I I I 9 IA. 111 Ing . D . de Loof f December 1980 9 voorgenomen ve rde re v e r d i e p i n g van de drempels i n de Westerschelde e n de Mond van de Westerschelde ( z . g . programma 48'/43') wordt i n voor l iggende n o t a i n e e r s t e a a n l e g aandacht b e s t e e d aan de gevolgen voor de geu lon t - wikkel ing en h e t v e r t i c a l e g e t i j van de t o t dusver op de Westerschelde u i tgevoe rde baggerwerken. Tevens wordt de t e verwachten inv loed van de t h a n s voorgenomen ve rde re v e r d i e p i n g van de drempels i n beschouwing genomen. I n h e t kader van de voorgenomen baggerwerken worden t e v e n s de zandhuishouding i n de Westerschelde, de noodzake l i jke aanpass ing en u i t b r e i d i n g van de s t o r t p l a a t s e n voor bagge r spec ie en de e v e n t u e e l t e verwachten inv loed op de oeve r s besproken. auteur(8) i datum : hljlagen : aamenvattlng : Als onderdee l van de s t u d i e naa r de gevolgen van de I I I I I I I I I 1 I 1 I I 1 I I I 1 I: lP rijkswaterstaat behoort bo: nota WWKZ nr: 80.V018 datum: december 1980 bladnr: i 1. 2. 3 . 4. 5. 6. 7. 8. INHOUDSOPGAVE blz 1 I In1 e i d i. ng . Voorgenomen verdiepingsbaggerwerken. 2 Invloed tot dusver uitgevoerde drempelverdiepingen 3 op de geulontwi~kkeling en het verloop der water- standen. Te verwachten invloed op de geulontwikkeling en 7 de waterstanden bij verde

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F