Affordable Access

Radmila Pešić, Nada Milošević-Đorđević, Narodna književnost, Vuk Karadžić, Beograd 1984, 312 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

155 prikazi u novelistiekim pripovijetkama, dodtiSe, prirodno moguCi, nisu fantasticni, ali su neobicni, nevje- rojatni, necuveni. Te su pripovijetke fik- cija kao i bajke; svrha im nije da slikaju zbilju, nego da razonode. testo su sred- stvo druStvene satire. Nj ih karakterizira i humoristicko obiljeije, tako da folklome anegdote [mi bismo radije rekli saljive pri- povijetke i priCice] ulaze u okvir te skupi- ne. Kompozicija novelistickih pripovije- daka nije jednotipna kao u bajkama. Mogu se klasifieirati prema sizeima i prema kompoziciji. Neke su po kompoziciji blis- ke bajkama i zapravo cine prijclaznu gru- pu, druge su jcdnostavne i kralke, a treee sadIie mchanicki nanizane epizodc. Na kraju daje autor pregled vainijih siiea, svrstanih u dvanaest grupa. Kumulativne pripovijelkc izdva- jaju se u posebnu skupinu svojim speeifi- cnim kompozicijskim i stilskim obi- Ijezjima. Osnovni im jc kompozicijski postupak u visekratnim ponavljanjima s gradacijom istih zbivanja, cime se stvara lantana fom1a. Au tor razmatra njihovu kompoziciju, stil i podrijetJo. Zapufa da sc onc katkada pjcvaju, da teze prema rimi, stihu, konsonanci i asonanci; cini nam sc da odatle proizlazi i pitanje 0 razgraniccnju od skupine pjcsama zvanih u nas nabrajalicc. 0 kumulativnim pripovi- jclkama napisao jc Propp posebnu ras- pravu, objavljenu u njcgovoj knjizi Fol'klor i dcjstvitcI'nost' [1976]. Za razliku od bajki i kumula- tivnih pripovijedaka, koje sc izdvajaju po obiljcijima svoje strukture, pripovijctke 0 zivotinjama prcpoznaju sc po glavnim nosiocima radnje - to su zivolinje. Pripo- vijelke 0 zivotinjama zapravo su [antasti- cne, zivotinjc se u njima ne ponaSaju u skladu sa svojom prirodom, tc cine posve ncmogucc stvari. Ta skupina pripovije- daka i basne, kao price s alcgorijskim znaccnjcm, pripadaju dvjcma posvc razli- Citim vrstama. Propp raspravlja u ovom poglavlju 0 zanrovskoj mnogoIikosti pri- povijedaka 0 iivotinjama [neke pripovi- jelke u kojima je rijcc 0 zivotinjama pripadaju zapravo drugim skupina

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F