Affordable Access

Carta de Manuel Puigcerver i Zanón, Secretari General de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, a Pere Pascual demanant una actualització seu del currículum vitae.

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Cartes
  • Pedro Pascual
  • 1934-2006
  • Manual Puigcerver I Zanón

Abstract

f I Rambla deis Esmdís, 115, plan» la. Tel.:31705 36 Fas:301 1656 08002 BARCELONA l«Cl«tr, ' Mf!ftn 6 fH Hfj di H _ «••_ _£SO3 d _d§ 11 FABR/ ya del Tibidabo Camf de l'Obseivatori s/n 0B035 BARCELONA Barcelona, 6 de febrer de 1995 Excm. Sr. Dr. Pere PASCUAL DE SANS C/Negrevernis 24-28 08034-BARCELONA Distingit amic i company: D'acord amb alió que disposa l'article 7é. del Reglament, els Académics Numeraris están obligats a actualitzar cada cinc anys, comenc.ant el 1995, els "curricula" respectius dipositats a aquesta Secretaria. En conseqüéncia, us prego tingueu l'amabilitat de fer-nos a mans 1'actualització del vostre Curriculum vitae dins el present any. Ben atentament Manuel Puigcerver i Zanón Secretan General

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments