Affordable Access

Conflictes pels drets parroquials de la ciutat de Girona, segles XIII i XIV

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CONFLICTES PELS DRETS PARROQUIALS DE LA CIUTAT DE GIRONA, segles XIII i XIV^ ELVIS MALLORQUÍ GARCIA Les parròquies de les ciutats europees medievals, en comparació aínb les catedrals, monestirs i convents urbans, han atret poc l'interès dels estudio- sos. A diverses ciutats d'Itàlia i Anglaterra, les catedrals van impedir que les esglésies urbanes adquirissin tots els drets parroquials: l'administració del baptisme, i les fonts corresponents, eren exclusives de les catedrals. En d'al- tres indrets, en canvi, les parròquies urbanes van esdevenir un focus de soli- daritats entre immigrants, comerciants o artesans, van servir com a unitats locals a l'interior de la ciutat i van ser utilitzades per les autoritats municipals per a les cerimònies socials i religioses (REYNOLDS, 1997: 83-85, 91, 201- 202). Aquestes funcions, també les exercien les parròquies de les ciutats cata- lanes medievals. A Barcelona, per exemple, molts mariners demanaven en els seus testaments ésser sepultats en el cementiri de la seva parròquia d'origen (VARELA, 1999: 1124-1125), i molts mercaders i oficials reials, desitjosos d'ascendir socialment, van efectuar rics donatius per construir les capelles gòtiques situades entre els contraforts de les esglésies parroquials de Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi i Sant Just, obres que també es van finançar per mitjà del repartiment de les despeses entre els habitants de cadascuna de les demarcacions parroquials (BORAU, 2002; 694-695). A Girona, els nombrosos estudis sobre la configuració urbanística de la ciutat i la seva evolució social, econòmica i política en els segles medievals ' Aquest article no hauiia estat possible sense la col·laboració i els suggeriments de Jordi Sagrera, Josep M. Nolla i Josep M. Marquès i Marc Sureda, als quals els ho agraeixo sincerament. Evidentment, però, no és a ells, sinó a mi, a qui corresponen els possibles errors de la present comuni- cació. 379 Annals de l'Instituí d'Estudis Gironins. Vol. XLV2004 G

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments