Affordable Access

Vicenç Ferrer, pare dels intocables

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0203_009 CRÓNICA •* *• |Í.1-VISI'A 1)1-; Cr]kf)KA -T NÚM. 203 Nf)Vl-MHftl~IH-.Si;.V11ilíl-: 20ÜO *• I47ÍÍ y erar encara mes? Quines sinert^ies es poden buscar enere tescival i festival, i també deis grups giro- nins cap enfora? En el circuit internacional, ¿voleni que l'expc- riéncia i els resultats d'El Pati siguin un model a seguir? Hi ha, dones, camins a recor- rer que ens tan albirar un festival niés gran i encara niilior. Si l'experiéncia d'aqucstes dues pri- nieres edicions hagués escat mediocre, si els esfor^os destinats haguessin obtiiigut per resposta el desinterés, avui no ens podríem peruietre de somiar qué podrem ser quan siguem grans; i si aixó és possible, i és mes que la simple ÍMUSLÓ del primer día, és perqué hi ha hagut els components necessai-is. en qualitat i en quanci- tat, perqué es produis una reacció. Definitivament, ja és l'hora d'El Pati. Caries Puigdemont Vicen9 Ferrer, pare deis intocables El passat mes d'octubre Viceng Ferrer, fundador de RDT {Rural Development Trust) a TÍndia i impulsor de la fundació que porta el seu nom, va visitar Girona, Viceng Ferrer-o Father Ferrer, tal com l'anomeiien els indis- és un home de vui- tanta anys amb salut frágil -té un cáncer de pell des de fa temps- pero conserva un esperit infatigable. Si els actes fan els bornes, els de Vicen? Ferrer pmlotigucn la seva existencia en un exercici diari d'acció solidaria i vaienta. Ferrer té una personalitat impactant. Ha dedicac la seva vida ais dnlíts o intocables de l'India, els que no pertanyen ni a la casta mes baixa, perqué simplement son «descas- tats». Treballa en aquest país des del 1957. En una primera etapa com a jesuíta a la zona de Maha- rastra, d'on va ser expulsat per Tantipatia que suscitava entre la classe adinerada, va patir una crisi personal que el va fer abandonar Torde i replancejar-se el sistema de distribució d'ajiides. De retorn a ríndia -aclamat peí poblé i res- pectat per Indira Gandhi—, va ius- tal'lar-s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F