Affordable Access

Turkish Science and Technology Policy: From Past To Future

Authors
Publisher
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

GGeeççmmiiflfltteenn GGeelleeccee¤¤ee TTüürrkk BBiilliimm vvee TTeekknnoolloojjii PPoolliittiikkaallaarr›› TÜB‹TAK Ankara: TÜB‹TAK Yay›nlar›, 2005. 144 s. ISBN 975-8593-69-2 BBooookk RReevviieeww:: Turkish Science and Technology Policy: From Past To Future The book includes the presented papers and recorded discussions of the meeting with the general content being reflected by the title, which was held at the Technical University of ‹stanbul in the year 2004. 2004 y›l›nda ‹TÜ’de yap›lan ayn› adl› toplant›n›n bildiri, tart›flma ve de¤erlendirmelerinin yer ald›¤› kitapta, a¤›rl›kla Türkiye’deki bilim ve teknoloji politikalar› de¤erlendirilmektedir. ABD, Japonya, Singapur’da %3’lerin üstünde, AB’de %2’lerde ve Türkiye’de %0,6 olan GSYH (Gayr› Safi Yurtiçi Has›la)’den Araflt›rma-Gelifltirmeye ayr›lan pay ve yine AB’de 1000 kifliye düflen araflt›rmac› say›s›n›n 18, Türkiye’de 1,4 olmas› bu konunun Türkiye’de ciddi ve yo¤un biçimde tart›fl›lmas› gerekti¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Hükümetler üstü bir bilim ve teknoloji politikas› önerisinin genel bir e¤ilim olarak görüldü¤ü toplant›da konu çeflitli boyutlar›yla ele al›nmaktad›r. Toplant›da ve dolay›s›yla kitapta s›ras›yla Prof Dr. Nimet Öztafl, Prof Dr. Tosun Terzio¤lu, Prof Dr. Ahmet T›kt›k, Prof Dr. Nüket Yetifl, Prof Dr. Ayhan Alk›fl, Halim Mete, Ömer Sabanc›, Prof Dr. Engin Bermek’in konuflmalar›, Prof Dr. Dinçer Ülkü, Prof Dr. Tar›k Çelik ve Aykut Göker’in de görüfl ve de¤erlendirmeleri yer almaktad›r. Kitab›n sonunda bulunan Türkiye’deki bilim ve teknoloji politikalar›na yönelik kaynakça da ilgilenenler aç›s›ndan son derece yararl›d›r. Kimi konuflmac›lar›n ayr›nt›l› istatistiki verilerle, kimi konuflmac›lar›n da sistem ve politikalar ba¤lam›nda ele ald›¤› bilim ve teknoloji politikalar› Türkiye gerçekli¤i temelinde de bol bol tart›fl›lmaktad›r. Hem toplant›n›n ve hem de kitab›n yay›mlanma amac› “ele al›nan konuda yap›lacak de¤erlendirmeler çerçevesinde geçmiflten al›nacak dersler ve bunlara ba¤l› olarak önümüzdeki yirmi y›ll›

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F