Affordable Access

Automatisering av addisjonskombinasjoner : et undervisningsopplegg for elever på 2. trinn

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:282

Abstract

Bakgrunnen for å gjøre undersøkelsen er diskusjoner om verdien av å automatisere kunnskap i skolen. Hvilken faglig verdi har automatisering av lærestoff i forhold til tidsbruken? Trening av matematisk kunnskap har ofte vært ansett som avleggs metodikk i skolen fordi det heller skal sikres at elevene skal få grundig begrepsforståelse, som skal hjelpe dem i løsningen av problemløsnings¬oppgavene. Men er det motsetninger i det å lære fakta og ferdigheter og det å bli sikker på problemløsingsoppgaver? Kan trening av addisjonskombinasjoner være et ledd i forebyggelsen av matematikkvansker? Studien som beskrives i oppgaven er et kvasi-eksperiment med pretest og posttest. Det er benyttet beskrivende analyser i presentasjon av resultater. Oppgaven er en kvantitativ undersøkelse som søker å finne svar på om hyppig trening på addisjonskombinasjoner kan styrke elevenes automatisering i addisjon. I tillegg prøver undersøkelsen å finne ut om treningen gir utslag på anvendelsen av addisjon i problemløsningsoppgaver. Problemstillingen er: ”Kan hyppig trening på addisjonskombinasjoner styrke elevenes automatisering i addisjon?” Forskningsspørsmålene handler om å finne sammenhenger mellom forsøks- og kontrollgruppens resultater i pretest og posttest, om det er forskjeller på gutter og jenter og hvilken gruppe elever som har hatt mest nytte av treningen; de som skårer høyest eller de som skårer lavest ved pretest. Analysen bygget på kvantitative data fra en barneskole i en middelstor kommune på Østlandet. Utvalget besto av alle 67 elevene ved 2. trinn; en forsøksgruppe på 22 elever og en kontrollgruppe på 45 elever. Pretesten var todelt. Elevene skulle besvare så mange så mulig av 32 enkle addisjonskombinasjoner bestående av de parvise kombinasjoner som kan dannes av tallene 2 til 9. I tillegg skulle elevene besvare 6 problemløsnings¬oppgaver med enkel addisjon og med ulike problemstrukturer. Totalt 38 oppgaver. Testene hadde maksimumstid. Det var ønskelig at elevene skulle benytte minst mulig av telle-strategiene, noe som muligens maksimumstid kunne være med å forhindre. Mellom pretest og posttest fikk forsøksgruppen 6 ukers trening på addisjonskombinasjonene, 2 ganger daglig i 3-4 minutter. Undervisnings-materiellet besto av to hefter med addisjonskombinasjoner. Læreren ledet forsøksgruppen når de leste kombinasjonene høyt i kor. Kontrollgruppen fulgte vanlig undervisning. Analyse av resultatene viste en signifikant forskjell mellom gruppene i gjennomsnittlig løste oppgaver ved posttest; forsøksgruppen løste 7 ½ oppgaver mer enn kontrollgruppen. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom gutter og jenter. Ved å analysere de 25 % svakeste elevene i forsøksgruppen, ble det gjort tydelige funn på at jentene i denne gruppen hadde den største framgangen i løpet av treningsperioden. De nest svakeste elevene hadde også en betydelig forbedring av resultatene ved posttest. En forutinntatt hypotese om at hyppig trening på addisjonskombinasjoner styrker automatisering av addisjon kan se ut til å stemme, til tross for at det i denne undersøkelsen er vanskelig å vite med sikkerhet om automatisering virkelig har funnet sted. Hovedresultatet er derfor basert på tegn som ligger til grunn for en antatt automatisering. Forsøksgruppen hadde en større økning i antall løste addisjonsoppgaver ved posttest enn kontrollgruppen. Dette må sees på som et tegn på at kunnskap er på vei til å bli automatisert og at retrieval-strategier er i bruk. Resultatene er i overensstemmelse med forskning som er gjort på området, for eksempel Askew & William (1995) som mener at det å lære utenat og si høyt/messe (chanting) resulterer i automatisering. Baddeley (1986) og Ostad (2006) mener at det å si tallkombinasjonene høyt, kan være med å styrke den indre talen som i neste omgang kan spille en rolle som framhentingsredskap av tidligere innlærte kunnskaper.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments