Affordable Access

MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRĠ ALAN BĠLGĠLERĠNĠN HATA YAKLAġIMI ĠLE ĠNCELENMESĠ

Authors
Publisher
Journal of Kazım Karabekir Education Faculty
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Gerek pedagojik ve gerekte matematik alan bilgi yeterliliğinin önemli birbileşeni hatayı tespit edebilmektir. Bu çalışmada, matematik öğretmenadaylarının geometrik alan bilgileri onların hataya yaklaşımları ile ortayakonulmaya çalışılmıştır. Çalışma amacına yönelik adaylara iki farklı soru tipiiçeren 4 soruluk açık uçlu test uygulanmıştır. Testteki sorulardan 2 tanesinin soruifadeleri yanlış yazılmış ve matematik öğretmen adaylarından bu ifadelerdekihataları bulmaları beklenmiştir. Geri kalan 2 test sorusu, soru ifadeleri doğruyazılmış fakat yanlış çözümleri yanlış yapılmış ve matematik öğretmenadaylarından bu çözümlerdeki hataları bulmaları beklenmiştir. Açık uçlu testsorularının tamamı Öklit geometride üçgen eşitsizliği kullanmayı gerektirensorulardan oluşturulmuştur. Çalışma bir devlet üniversitesindeki 34 matematiköğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Sorulara verilen cevaplar incelendiğinde,öğretmen adaylarının hatanın tespiti ve sebebinin doğru açıklanmasında zorlukyaşadıkları görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmen adayı, geometri alan bilgisi,konu alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, hata yaklaşımıAn important component of both pedagogical and mathematics contentknowledge adequacy is able to detect the errors. In this study, pre-servicemathematics teachers’ geometric content knowledge has been put forward interms of their approaches to errors. In the accordance with this purpose, a testincluded two different type of question that consisted of four open-endedquestions was carried out. In this test, the statements of two of questions werewritten incorrectly and the pre-service mathematics teachers were expected tofind out the errors in the statements. The rest two questions were writtencorrectly but solved incorrectly and the pre-service mathematics teachers wereexpected to find out the errors in the solutions. All of the open-ended testquestions has been formed that those is required to triangle inequality inEuclidean geometry. This study carried out on 34 pre-service mathematicsteachers in a state university. The responses to the questions showed that preservicemathematics teachers had difficulties in interrogating the reasonsunderlying the errors made in answering the questions.Key Words: Pre-service mathematics teachers, geometry contentknowledge, subject-matter knowledge, pedagogical content knowledge, errorapproach.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments