Affordable Access

Adam Przeworski: Democracy and the market

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

o.m., pn1raz1. ~~ ?dil.,...,.,, Vol lOOO (1!5&1. No. 2.. su 193--al2 195 političke stabilnosti (110); treće - Luther zastup:~ koncepciju podjele politike i religije; on je odustao od srednjovjekovnog laltljcva ozbiljenja protestanrizma a time je omogućio nesaglcdwo o~amostaljenje državne sile (105). lnslituL10nalno o;Jabljenje crb.""e kod Luthera odgovara p<'.anju msrimcije države (107); četvrta je koncepcija pokušala dovesti u sklad reHgijo i politiku. Ona se ne centrira ni na državu ali sc također ue pnbližava Machiavelliju. Prikaz idejno-povijesn og razvitka nadopunjava Mi.iukk:r opiliom karakterističnih drlli1Venih promjena. Oo ukazuje na ckonomsJ...'lJ ekspanziju u 16. stoljeću, na dcLintegraciju instituCiJa feudalizma kao i na pokušaje stabilizaciJe ~tarog društvenog poretka. Ta zadaća na konrinentu dovodi do spoznaje o novoj uloz.i WJ.a'.<e. Miinkler razmatra ra7bijanje srednjO\jekovnc ~inteze faktuma i norme (ius naturale) ŠIO sc pojavilo u pr:.tkličnoj situaciji kao podjela poHtičko!! realizma i političkog utopizma, aoaHzira nas tanak inilividualizma koji ima duboke korijene u krlćanstvu, ali voje dJClovanJe ima i u onotan'Vjctskim odno~• mt~, npr. u privn:di, te ujedno opisuje depolitizaciju građana koji postaju podanici Depolitizacija se prom.aLrd kao poslJedica ekonomskog razvitka (149). Tek na ovom mjestu počinje Milnkler s pravom temom svoje knjige. On tumači državni ra1:Iog kao jedan novi J.IOjam političkog (165), tc time nastoji potkrijepiti svoju početnu te:tu da je clrt-<~vni razlog epohalno specifičan način pojma političkog. On pokazuJe kako državni razlog poti.slrnje ne samo parricipaciJU građana nego, takoder, samovolju monarha koji 6: u određenoj mjeri biti podr1.aVIJen i podvrgnut dr7..avnoj svrsi, što kasnije dolazi do izr11žaja 11 poznatom izričaju da JO kralj samo prvi sluga d1·žave. Državni razlog dovodi, t::tkoder, do racionalizacije odnosi! medu držav11ma. što on pokazuje u opisu nastanka diplomacije (212). Ideja

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F