Affordable Access

Sessió ordinaria del 1 de Septembre de 1910

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessió ordinaria del 1 de Septembre de 1910 b'2 IN5r I 'rrezO CATALANA D'HISTORIA NATURAL ment I pilloptr,-s, Culr6plers (', h i Inen6pters. Respecte d' aquets dltims avensa alguns details sobre les observations qu' estd fent sobre la nidificaci6 d' una nsmta y que pensa ferne m6s endevant una nota pera publicarla en el Butlleti. Finalisant el relat de 1' esmentada excursi6 explica que, degut a una de les tantes informalitats com sol fer la Cotnpanyia de Ferrocarrils del Nort d' Espanya tingu6 que variarse el propusit de'ls organisadors dirigintla a Sant Sadur- ni de Noya com s' ha (lit en comptes de Gurh com estaba anunciat. El mateix senyor parla sobre 'Is motius que feren sospendre la projectada excursi6 a Tarragona y que no foren aitres que la total ausencia de excursionistes. Ab motiu d' aix6 's lamenta de que a pesar de les constants excitations y bons prop6sits d' lionorables senyors socis, aquestes siguin acullides ab tanta fredor. Seguidament (lit Sr. Ferrer y Vert dbna tamb6 compte d' una excursi6 que 'n companyia del Sr. Sagarra (I.), va fer a Guardiola y Baga durant els dies 29 y 30 del passat Juny y Lot' del torrent, ab 1' exclusiu objecte d' una exploraci6 entomol6gica. Els resultats foren 6ptims especialment en la trovalla de lepi- d6pters, puig s' arreplegaren m6s de 70 especies , moltes d' elles noves per Catalunya y quip detail 's fara en una llista apart. Tamb6 cita la trovalla de varis neur6pters qu' encare que poch variats hi eran forsa abondants entre ells Ephemera danica Mull., Ecdyurus venosus Fabr., y Chrysopa punctata Wesm. El Sr. Duch presenta bastants exemplars de minerals propis y de '1 Sr. Ferr6 Gomis, y de 'is que 'n fa donaciu pera '1 Museo. Y no haventhi m6s assuntes de que tractar s' aixeca la sessi6 a les 22'40 h. SESSIO ORDINARIA DEL 1 DE SEPTEMBRE DE 1910 Presidencia de D. Joan tita. III Aguilar-Amat y Banits El Sr. Vis- President obre la sessi6 a les 22 ab assistencia de 'Is socis, senyors : Ferrer y Vert, Ferrer Dalmau (M

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F