Affordable Access

Kefahaman tentang konsep asas dakwah islamiah dan metodologi dakwah islamiah di kalangan pelajar-pelajar Institut Agama Islam Kedah (INSANIAH)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lc Special Aspects Of Education
  • Bp Islam. Bahaism. Theosophy
  • Etc

Abstract

Kajian ini meninjau tentang kefahaman pelajar-pelajar Institut Agama Islam Kedah tentang kerja-kerja dakwah. Populasi kajian seramai 637 orang dan seramai 204 te pelajar telah dipilih sebagai sampel kajian dari fakulti Usuluddin, Syariah dan Bahasa Arab. Dua aspek utama yang akan dilihat iaitu kefahaman tentang konsep dan kefahaman tentang metodologi dakwah. Data dikutip dengan menggunakan borang soalselidik dan dianalisis dengan prisian komputer SPSS. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi didapati bahawa kefahaman pelajar-pelajar tentang konsep dakwah tinggi manakala kefahaman tentang metodologi dakwah di peringkat sederhana. Kajian juga mendapati terdapat perhubungan antara tahap kefahaman pelajar tentang konsep dakwah dengan tahap kefahaman tentang metodologi dakwah. Oleh itu kajian ini mencadangkan supaya usaha-usaha dilaksanakan untuk meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar tentang kerja-kerja dakwah sebagai persediaan kepada mereka untuk melaksanakan tanggungjawab ini dalam masyarakat.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F