Affordable Access

Download Read

Vers una comprensió integral de l'obra d'Arnau de Vilanova

Authors
Publisher
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

Abstract

Vers una comprensió integral de l'obra d'Arnau de Vilanova NOTICIES VERS UNA COMPRENSIO INTEGRAL DE L'OBRA D'ARNAU DE VILANOVA: I Trobada Intcrnacional d'Estudis sobrc Arnau de Vilanova» En els darrers anys els cstudis sobre Arnau de Vilanova han rebut un fort im- puls. En son mostra l'cdicio de Ics Om- ma opera medica, d'algunes obres espi- rituals dins I'« Arxiu de Textos Catalans Antics. i la publicacio d'cstudis apro- fundits sobre aquest autor arreu del mein. Actualment un bon nombre de pcrsoncs es dedica a I'estudi d'Arnau de Vilanova, sia de la vessant medica, sia do I'espiritual-rcformista. No es cstrany, doncs, quc Joscp Pc- rarnau i Lluis Garcia-Ballester,' amb el patrocini de l'Institut d'Estudis Cata- lans, do la Conselleria de Cultura do la Generalitat de Catalunya i la Facultat do Teologia do Catalunya, decidissin do convocar aquesta trobada per als dies 6, 7 i 8 d'abril de 1994, a Barcelona, amb un ordre del dia ccntrat en I'cstudi dc dos problemes fonamentals: Ics obres de paternitat problcmitica (mcdiques, al- qufmiqucs, i espirituals) i la relacio en- tre lcs dimensions tcologico/espiritual i medica. El matt del primer dia fou destinat a problemes d'autenticitat d'obres espiri- tuals. Hom prescnta` i debate -amb la moderacio, com els altres dies, del P. Joan Botam- Ics poncncics dc Joscp Pcrarnau, Criteris i problemes d'auten- ticitat d'obres espirituals atribuides a Ar- nau de Vilanova; Jaumc Mensa, Sobre la suposada paternitat arnaldiana de l',,Expositio super Apocalypsi»: analisi comparativa d'alguns temes comuns a aquesta obra i a ics obres polemiques d'Arnau de Vilanova; Gian Luca Potes- ta, Dall'annuncio dell'Anticristo all'atte- sa del Pastore Angelico. Gli scritti di Ar- naldo di Villanova nel codice dell'Archi- vio Generale del Carmelitani; Jaumc de Puig, Les profecies atribuides a Arnau de Vilanova en el manuscrit 490 de la Bi- blioteca de Catalunya i Francesco Santi, Note sulla fisionomia di un autore. Con- tributo allo studio della ,Exp

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F