Affordable Access

Utökat strandskydd vid Hässleholms sjöar och åar - utredning av natur och rekreationsvärden

Authors
Publisher
Lunds universitet/Examensarbeten i biologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Biology And Life Sciences

Abstract

Bör det utökade strandskyddet behållas i Hässleholms kommun? Miljön omkring sjöar och vattendrag har många viktiga funktioner. Den hyser en stor biologisk mångfald, den förser oss med ekosystemtjänster och den kan rena det vatten som slutligen når ut i havet. Dessutom lämpar den sig väl för friluftslivsaktiviteter som bad, fiske och promenader. I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka haft ett skydd som begränsar bebyggelse vid strandmiljön runt hav, sjöar och vattendrag; det så kallade strandskyddet. Strandskyddet gäller 100 meter in mot land och 100 meter ut i vattnet. Syftet med skyddet är dels att värna friluftslivet och dels att se till att djur- och växtlivet vid sjöar och vattendrag bevaras. Vid områden med höga natur- och friluftslivsvärden kan strandskyddet utökas till högst 300 meter. Sedan 2009 har regelverket ändrats så att det har blivit svårare att få igenom utökat strandskydd. Denna utredning har undersökt om det finns tillräckliga motiv för att behålla ett utökat strandskydd vid Hässleholms sjöar och åar. Under en fältinventering gjordes bedömningar av natur- och friluftslivsvärden vid 31 sjöar och åar i kommunen. Artportalen användes för att söka efter arter, främst rödlistade, som har observerats vid de undersökta sjöarna och åarna. Dessutom gjordes analyser av kartskikt i GIS (Geographical Information System) för att få information om bland annat områdesskydd och nyckelbiotoper vid sjöarna och åarna. Resultaten visar att natur- och rekreationsvärdena överlag är högre inom 100 meter från strandkanten än mellan 100 och 300 meter. Ofta beror detta på att homogen granproduktionsskog tar över efter 100 meter. Flera av de undersökta sjöarna och åarna har områdesskydd, nyckelbiotoper och riksintressen för naturvården med mera i sitt närområde och detta, tillsammans med resultaten från fältinventeringen, motiverar ett utökat strandskydd vid vissa sjöar. Bland annat är det tydligt att ett utökat strandskydd behövs vid Vittsjön, Skeingesjön, Tormestorpsån och Vieån, som alla har höga natur- och friluftslivsvärden. Strandskyddet är ett sätt att bevara dessa värden men det skyddar däremot inte mot åtgärder inom jord- och skogsbruket. Vid vissa av sjöarna är värdena inte så höga men strandskyddet bör ändå behållas. Exempel är Pickelsjön och Mellansjön, som ligger nära tätorter och därför bidrar till tätortsnära natur. Även Boaltsjön och Grösjön bör behålla strandskyddet eftersom de är omgivna av sankmarker där bebyggelse inte lämpar sig. Värdena vid sjöar såsom Bröna sjö och Östra sjö bedömdes däremot vara så låga att ett utvidgat strandskydd inte är motiverat. Undersökningen begränsas något av att den utgår från subjektiva bedömningar av natur- och friluftslivsvärden, att den utfördes vintertid och att ingen egen artinventering gjordes. Trots detta så ger den ändå tillräckliga motiv för förändringar av det utökade strandskyddet i Hässleholm. Anledningen är att utredningen baseras på ett brett faktaunderlag, såsom fältinventering, analys av kartskikt från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt kartskikt från naturvårdsprogrammet för Hässleholms kommun. Handledare: Eva Waldemarson Examensarbete för masterexamen 30 hp i naturvård 2013 Biologiska institutionen, Lunds universitet

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F