Affordable Access

Download Read

Sağlıklı Süt Çocuklarında Beslenme Tipleri ve Annelerin Bebek Beslenmesi Uygulamaları: Anket Çalışması

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi
Keywords
  • Tip

Abstract

Amaç: Çalışma, ailelerin anne sütü verilmesi ve bebek beslenmesi konusundakiuygulamalarını belirlemek ve bu uygulamalar üzerine etkili olabilecek çocuk ve aile ile ilgilifaktörleri araştırmak amacıyla yapıldı.Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaşları 10-18 ay arası (ortalama:14,4 ± 0,2 ay) olan 111bebek alındı. Çalışma, Sağlam Çocuk Polikliniği'ne aşı uygulaması veya rutin kontrol içingetirilen bebeklerin annelerine anket soruları sorulması ile gerçekleştirildi.Bulgular: 52 bebeğe (%46,8) doğumdan sonra ilk yarım saatte anne sütü başlanmıştı.Ankete katılan tüm aileler ilk 24 saatte anne sütü vermeye başlamışlardı. Bebeklerin ekgıdaya başlama zamanları ortalama 5,5 ± 0,1 ay idi. İlk 4 ayda ek gıdalara başlama oranı %19,8 bulundu. Bunların %14'üne ek gıda başlanmasını bir hekim önermişti. Ailenin ekonomikgeliri ile ve annenin eğitim durumu ile anne sütüne ilk başlama zamanı, sadece anne sütüverme zamanı, ek gıdalara başlama zamanı ve inek sütüne başlama zamanı açısından anlamlıfarklılık saptanmadı (p>0,05). Annelerin %80,0'i (89 anne) profesyonel destek almanınbebeklerinin beslenmesine pozitif yönde katkı sağladığını belirtti.Sonuç: Çalışmamızda anne sütü verilme oranlarının ülkemiz genel verilerinden daha iyiolması annelere bebek beslenmesi konusunda düzenli eğitim verilmesinden kaynaklanıyorolabilir. Bebek beslenme pratikleri konusunda düzenli olarak ailelere eğitim verilmesi,bebeklerin doğru beslenmesi konusunda en önemli uygulamalardan biridir.Objective: To study attidutes of the families and practices on breastfeeding and todelineate the factors affecting these attidutes and practices of parents or children.Material and method: 111 infants with a mean age of 14.4 ± 0.2 months (range 10-18months) was studied. A questionnaire was filled by mothers of children presenting forimmunization or routine health control.Results: Of the infants, 52 (%46.8) had received breastmilk within the first ½ hour afterdelivery. All infants had received brastmilk within the first 24 hours after delivery. Averagetime for initiation of supplemental feeding was 5.5 ± 0.1 months. The 19.8 % of infants hadreceived supplemental feeding within the first 4 months. Fourteen per cent of these wereadviced to do so by a physician. Monthly family income and mothers' educational statuswas not related to time of first breastfeeding, time of starting supplemental feeds, and timeof starting cow's milk (p>0.05). Of all mothers %80 indicated that professional councelling had a positive effect on their infantsnutritionConclusion: Breastfeeding ratios in our study were higher than the national average. Thismay have resulted from professional councelling provided to mothers in our institution.Providing professional education on infant feeding is one of the most important factors tocorrect infant nutrition.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments