Affordable Access

Робоча навчальна програма дисципліни "Теорія держави і права"

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Робоча навчальна програма дисципліни "Теорія держави і права"
  • Теорія держави і права

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Юридичний інститут Кафедра теорії та історії держави і права ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи _________________ А.Полухін "_____"_______________2011р. Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Теорія держави і права" (за кредитно-модульною системою) Галузь знань: 0304 "Право" Напрям підготовки: 6.030402 "Правознавство" Курс – 1 Семестр – 1,2 Лекції – 70 Екзамен – 1,2 семестри Практичні (семінарські) заняття – 70 Самостійна робота – 112 Усього (годин/кредитів ECTS) – 252/7 Курсова робота – 2 семестр Система менеджменту якості. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Теорія держави і права" Шифр документа СМЯ НАУ РНП 13.01.01 – 01-2011 Стор. 2 із 29 Індекс _________________ СМЯ НАУ РНП 13.01.01-01-2011 Робоча навчальна програма дисципліни "Теорія держави і права" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-9-6.030402/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030402 "Правознавство", навчальної програми цієї дисципліни, індекс ____________, затвердженої ректором ___________2011, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробила доцент кафедри теорії та історії держави і права ___________________________Н. Пильгун Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права, протокол № ______ від ”____”________ 2011 р. Завідувач кафедри І. Бородін Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F